Publikation

Åtgärdsprogram för ljunghed 2022–2026

Bild över ljunghed, Sandsjöbacka naturreservat.

Om åtgärdsprogrammet

Ljunghed är ett av Västeuropas äldsta kulturlandskap som historiskt och under minst 3000 år haft stor utbredning på svensk utmark. Under en period på 100–150 år under 1800- och 1900-talen har 99,5 procent av ljungheden försvunnit genom igenplantering med barrskog, uppodling eller spontan igenväxning.

Till ljungheden är det knutet ett mycket stort antal rödlistade arter. Anledningen till att de är rödlistade är i första hand ljunghedarnas extremt snabba försvinnande i kombination med avsaknad av relevant skötsel på återstående areal. Ljunghedens rödlistade arter återfinns idag i små och ofta isolerade populationer på ett fåtal kvarvarande skötta ljunghedar, och som försvinnande restpopulationer i miljöer som tidigare varit hävdad ljunghed.

För att långsiktigt säkra överlevnaden för ljunghedens arter är en ekosysteminriktad skötsel nödvändig. Åtgärdsprogrammet beskriver därför noggrant ljunghedens ekologi. Brand och extensivt bete är gemensamma nämnare, men även andra typer av markstörningar har betydelse för ljunghedsekosystemet.

Åtgärdsprogrammet för ljunghed har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Krister Larsson, Allma Natur och Jonas Stenström, Naturcentrum AB. Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på mål och angelägna åtgärder för ljunghed. Det innehåller en kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2022−2026 för att förbättra bevarandestatusen för ljunghed och dess associerade arter i Sverige.

Länsstyrelsen i Hallands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7035-9
Utgiven
‎3‎/‎27‎/‎2022
Sidor
80
Författare
Krister Larsson och Jonas Stenström
Omslag publikation.