Publikation

Regionala skillnaders betydelse för transportpolitiken

Fordon på skogsväg i glesbygd..

Om rapporten

Rapporten sammanfattar forskningsprojektet Regionala skillnaders betydelse för transportpolitiken.

Projektet har fokuserat på skillnader i förutsättningar för transporter i fem olika kommuner i Sverige, och hur dessa skillnader påverkar omställningen till en hållbar transportsektor.

Resultaten visar att det är betydande skillnader i omställningskostnader för människor som bor i landsbygdskommuner, i glesbygd eller i centrala delar av städer. Det är betydligt enklare för hushåll som bor i centrala delar att ställa om till en hållbar transportsektor, eftersom avstånden generellt är kortare och utbudet av kollektivtrafik är mera utvecklat. Elektrifiering av transporter är därmed särskilt viktigt för små kommuner där förutsättningarna för kollektivtrafik är begränsade. Resultaten visar även att normer och attityder har betydelse för hur människor transporterar sig i samband med olika aktiviteter.

Det finns även transportpolitiska åtgärder som möjligen är underutnyttjade i samtliga kommuner. En sådan är att utveckla infrastrukturen för att ytterligare underlätta för medborgarna att välja aktiva transporter (gå/cykla), inte minst eftersom aktiva transporter är tillgängliga även i små och relativt glesa kommuner samt är fördelaktiga även ur ett hälsoperspektiv. Givet att hälsofördelarna fördelas över hela samhället kan det finnas skäl för flera aktörer (stat, region och kommun) att i samverkan vidta åtgärder för att uppmuntra aktiva transporter både av miljö- och hälsoskäl.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7023-6
Utgiven
‎2‎/‎7‎/‎2022
Sidor
68
Författare
Kristina Ek och Linda Wårell.
Rapport 978-91-620-7023-6