Publikation

Miljömålen i miljöbedömning och tillståndsprövning

Utmaningar och möjligheter

Om publikationen

Rapporten beskriver hur tillståndsprocesserna bättre skulle kunna bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. Forskarna har undersökt såväl miljömålssystemet som tillståndsprocesserna, praktiskt och juridiskt. En kartläggning visar att tillståndspliktiga verksamheter tillsammans utövar en signifikant påverkan på uppfyllandet av 20 av 34 undersökta preciseringar inom 12 miljökvalitetsmål. För Giftfri miljö samt Begränsad klimatpåverkan står de tillståndspliktiga verksamheterna för hälften av den totala påverkan. Miljökvalitetsmålen hanteras trots detta sällan i någon större utsträckning inom ramen för tillståndsprövningar.

Enligt forskarna skulle miljömålssystemet kunna utformas mer konsekvent, och systemet för uppföljning ge tydligare underlag för miljöbedömningar i tillståndsprocesser. I rapporten ges också exempel på miljörättsliga instrument som kan användas för att stärka miljökvalitetsmålens betydelse i tillståndsprocesser och bidra till ökad måluppfyllelse.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag vilket syftar till att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6966-7
Utgiven
‎3‎/‎15‎/‎2021
Sidor
156
Författare
Mikael Malmaeus, Hanna André, Sofie Hellsten,Erik Lindblom, Åsa Romson, Anton Rydstedt.
Omslag publikation