Publikation

Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper

En statusrapport med erfarenheter och resultat från en serie möten under november 2020
Svartfläckig blåvinge.

Om publikationen

En sammanställning om tillståndet för tio dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Rapporten bygger på erfarenheter och resultat från en serie nationella möten under november 2020.

Av rapporten framgår att tillståndet för de berörda arterna är allvarligt varav två arter befaras vara utdöda i Sverige. Den mycket torra sommaren 2018 har haft stor påverkan på populationerna.

Dessa tio fjärilsarter är utgör en liten del av de ca 2 000 arterna i Sverige som är hotade och därmed riskerar att försvinna. Åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper är ett de verktyg som kan användas i naturvårdsarbetet för att bevara arterna. Dagfjärilarnas livsmiljöer med blomrika marker och bryn är försvinnande få. Det kommer att behövas kraftsamling för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6982-7
Utgiven
‎5‎/‎10‎/‎2021
Sidor
64
Författare
Inger Holst, Sofia Gylje Blank, Mikael Svensson.
Omslag publikation