Publikation

Skyddande ozonskikt

Underlag till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet
Skridskoåkare på blank is.

Om publikationen

Underlag till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet.

Skyddande ozonskikt är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet.

Rapporten för Skyddande ozonskikt utgör underlag till regeringens fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen. Innehållet beskriver ozonskiktets tillstånd idag och prognoser för den fortsatta utvecklingen. Vidare analyseras drivkrafter samt styrmedel. Nationella och internationella åtgärder inom området diskuteras – vilka åtgärder som genomförts och vilka ytterligare insatser som behövs.

Prognosen för miljökvalitetsmålet är god, bedöm­ningen är att målet kommer att klaras inom uppsatt tidsram. Enligt prognoserna kommer man att kunna observera en vändpunkt för ozonuttunningen omkring 2020–2040. En viktig förutsättning för detta är att arbetet under Montrealprotokollet fortsätter att vara framgångsrikt. Däremot har utvecklingen för miljön ändrats sedan den förra fördjupade utvärderingen, från positiv till neutral. Detta beror på en ökad osäkerhet, inte minst beträffande växthuseffektens påverkan samt påverkan från ämnen som ännu inte regleras av Montrealprotokollet.

Rapporten är ett av underlagen till den samlade slutrapport om arbetet med att nå miljömålen som Naturvårdsverket redovisade till regeringen i januari 2019.

ISBN
978-91-620-6858-5
Utgiven
‎1‎/‎31‎/‎2019
Sidor
38
Omslag publikation.