Publikation

Pollinatörer och pollinering i Sverige

Värden, förutsättningar och påverkansfaktorer
Slåttergubbe på en äng

Om publikationen

Många insektsarter som pollinerar växter är allvarligt hotade.

Här är en sammanställning av forskningsresultat om pollinatörer, pollinering och matproduktion som presenterades 2016 av den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Den visade att bristen på pollinatörer kan få långsiktigt svåra följder för världens matförsörjning. Även i Sverige har nedåtgående trender för pollinatörer observerats.

De viktigaste grupperna av pollinatörer i Sverige är vildbin (inklusive humlor), fjärilar och blomflugor. En tredjedel av Sveriges vilda biarter finns med på den nationella rödlistan liksom en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna. Kunskapen om blomflugor är begränsad. Hotade fjärilar och bin är främst knutna till öppna och blomrika marker, som under det senaste århundradet minskat nationellt. Generellt är blomflugor mer knutna till skogslandskap och våtmarker. Orsakerna till nedgången är många samverkande faktorer, bland annat förändrad markanvändning genom igenplantering, avverkning, intensifierat jordbruk, exploatering, fragmentering, utdikning och vattenreglering.

Syftet med denna rapport är att sprida kunskap om vilda pollinatörers värden, status och trender, samt att analysera påverkansfaktorer. Rapporten är till stordel baserad på IPBES sammanställning, men fokuserar på svenska pollinatörer.

ISBN
978-91-620-6841-7
Utgiven
‎6‎/‎10‎/‎2018
Sidor
60
Författare
Pernilla Borgström, Karin Ahrné och Niklas Johansson.
Omslag publikation.