Publikation

Nordfladdermus och barbastell – Hänsyn vid etablering och drift av vindkraftverk

Nordfladdermusen Eptesicus nilssonii.

Om publikationen

Rapporten beskriver hur nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) och barbastell (Barbastella barbastellus) påverkas av vindkraft och hur detta bör hanteras. I norra Sverige är nordfladdermusen ofta den enda förekommande fladdermusarten i områden med vindkraft. Barbastellen förekommer i södra Sverige, och jagar nästan uteslutande i områden där skogen fått stå kvar under lång tid och kunnat utvecklas fritt. Detta gäller i viss mån även för nordfladdermusen i norr. Författarnas slutsats är att den direkta effekten från vindkraft på de båda arterna antagligen är liten. Negativa effekter kan dock uppstå sekundärt genom att deras livsmiljö förstörs, exempelvis om tillfartsvägar öppnar tidigare intakta skogsområden för skogsbruk.

Skogsbruket har avgörande betydelse för såväl barbastellen i södra Sverige som nordfladdermusen i norr. Rekommendationen från författarna är att naturvårdsinsatser bör koncentreras på att skydda skog med naturskogsliknande kvalitéer som utgör fladdermössens livsmiljö. Att som i dag använda skyddszoner runt kända boplatser, inom vilka vindkraftverk inte får byggas, är inte en effektiv åtgärd för att skydda bestånd av barbastell. Författarna reserverar sig samtidigt för att studierna bygger på små underlag, vilket begränsar möjligheten att generalisera.

ISBN
978-91-620-6827-1
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2018
Sidor
48
Författare
Jens Rydell, m.fl.
Omslagsbild