Publikation

Frisk luft

– underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019
Trafik i storstad.

Om publikationen

Frisk luft är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet.

Rapporten för Frisk luft är en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet. Innehållet beskriver luftkvalitetens tillstånd idag och prognoser för den fortsatta utvecklingen. Vidare analyseras drivkrafter samt styrmedel. Nationella och internationella åtgärder inom området diskuteras – vilka åtgärder som genomförts och vilka ytterligare insatser som behövs.

Utvecklingen av miljötillståndet är positiv, men beslutade styrmedel och åtgärder bedöms vara otillräckliga för att klara miljökvalitetsmålet inom uppsatt tidsram. Ny kunskap visar på ett starkare samband mellan luftföroreningar och allvarliga sjukdomar, att andelen i befolkningen som exponeras för skadliga halter ökar i Sverige, samt att exponering i tidig ålder ger livsvariga effekter. Den teknologiska utvecklingen av bilparken, vilka biodrivmedel som används, intransporten från andra land, hur städer förtätas, och utvecklingen av transportsystemen bedöms vara avgörande för om miljökvalitetsmålet kan klaras i framtiden. För att uppnå miljökvalitetsmålet för frisk luft kommer det därför behövas fler samordnade insatser internationellt, mellan svenska myndigheter och en ökad synergi mellan Sveriges miljömål.

Rapporten är ett av underlagen till den samlade slutrapport om arbetet med att nå miljömålen som Naturvårdsverket redovisade till regeringen i januari 2019.

ISBN
978-91-620-6861-5
Utgiven
‎1‎/‎14‎/‎2019
Sidor
95
Omslag publikation