Publikation

Bara naturlig försurning

Underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019
Fot på staty.

Om publikationen

Bara naturlig försurning är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet. Rapporten för Bara naturlig försurning utgör underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen. Innehållet beskriver försurningens tillstånd idag och prognoser för den fortsatta utvecklingen. Vidare analyseras styrmedel och framtida prognoser. Nationella och internationella åtgärder inom området diskuteras – vilka åtgärder som genomförts och vilka ytterligare insatser och forskningsområden som behövs för att miljökvalitetsmålet ska uppnås.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått, bedömningen är att målet inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel. Enligt prognoserna kommer cirka 10 procent av sjöarealen i Sverige ha nedfallsmängder som överskrider den kritiska belastningen för försurning och cirka sju procent av antalet sjöar beräknas vara fortsatt försurade efter 2020.

För att påverka miljömålet positivt bör Sverige aktivt fortsätta med det internationella arbetet med att minska utsläpp av försurande ämnen, framförallt utsläpp av kväve. I vissa delar av landet påverkar skogsbruket markens försurningstillstånd negativt. Fortsatt forskning och bättre underlag behövs för att på ett mer tillförlitligt sätt utvärdera skogens försurande påverkan.

Rapporten är ett av underlagen till den samlade slutrapport om arbetet med att nå miljömålen som Naturvårdsverket redovisade till regeringen i januari 2019.

Begränsad klimatpåverkan.

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

ISBN
978-91-620-6860-8
Utgiven
‎1‎/‎15‎/‎2019
Sidor
70
Omslag publikation.