Publikation

Tillgängliga natur- och kulturområden

Om publikationen

Skyddade natur- och kulturmiljöer är en värdefull del av det svenska landskapet och är en resurs för samhället. Det finns en tydlig politisk ambition att skyddade om-råden ska vara tillgängliga och komma allmänheten till del, även personer med funktionsnedsättning. De senaste åren har mycket gjorts för att förbättra tillgängligheten i skyddade natur- och kulturmiljöer.

Men fortfarande kan mer göras. Handboken underlättar arbetet för ökad tillgänglighet i skyddade områden. Här finns bland annat en modell för stegvisa insatser med sikte på ökad tillgänglighet. I bokens andra del ges konkreta tips och råd för genomförande av åtgärder för tillgängliga anläggningar.

Handboken fokuserar på natur- och kulturland-skapet i skyddade områden. Metoder och avvägningar kan dock till stor del användas även utanför skyddade områden, till exempel i friluftslivsområden och tätorts-nära grönområden.

ISBN
978-91-620-6562-1
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2013
Sidor
175
Omslag till 978-91-620-6562-1