Publikation

Åtgärdsprogram för sandödla

(Lacerta agilis)
Hona av sandödla inför äggläggning, Brattforsheden, Värmland.

Om publikationen

Sandödlan (Lacerta agilis) har i Sverige en fragmenterad och glesnande förekomst från Skåne till Dalarna, varav åtminstone de nordligaste populationerna kan anses vara klimathistoriskt isolerade reliktpopulationer. Sandödlans livsmiljö i Sverige utgörs av varma platser med lång kontinuitet i tillgång på en variation av vanligen: väl solexponerad mark med sydorienterade sandblottor, ett mosaikartat fältskikt av ljung eller gräs och örter, spridda grupper av buskar och träd, samt gärna inslag av liggande trädstammar, torra grenar och/eller stenar och block.

Arten hotas framförallt av igenväxning av lämpligt öppna miljöer, orsakat av främst skogsbruksåtgärder, frånvaron av naturligt regelbundna skogsbränder, ej naturvårdsanpassad efterbehandling av sand- och grustäkter, brist på lagom bete, och ökat atmosfäriskt kvävenedfall. Ytterligare hot utgör vägbyggen och annan markexploatering, liksom alltför kraftigt kontinuerligt markslitage där tillgången på habitat är begränsad.

I det här åtgärdsprogrammet föreslås bland annat skapande av nätverk av livskraftiga lokala populationer med hjälp av: anpassad avverkning av alltför skuggande träd och buskar, framskrapning av nya sandytor, naturvårdsanpassad efterbehandling och skötsel av slutbrukade sand- och grustäkter, samt rådgivning och spridning av information till relevanta verksamhetsutövare och allmänheten.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6597-3
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2013
Sidor
56
Författare
Sven-Åke Berglind, m.fl
Omslag publikation.