Publikation

Åtgärdsprogram för brunkulla

(Gymnadenia nigra)
Brunkulla.

Om publikationen

Brunkulla (Gymnadenia nigra) är en endemisk orkidé som endast finns i Jämtland och Härjedalen samt i mellersta Norge. Den är knuten till kalkgräsmarker som huvudsakligen sköts med slåtter, i vissa fall bete. Skötsel genom sen hävd är avgörande för brunkullans förekomst. Upphörd eller för tidig ängsslåtter, för hårt betestryck, gödsling eller plöjning av markerna är de viktigaste orsakerna till att brunkullan minskat så drastiskt i både antal och utbredning under de senaste femtio åren. Bevarandearbetet inriktas på restaurering av marker med upphörd eller felaktig hävd, Âterupptagen slÂtter och informationsspridning.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6582-9
Utgiven
‎6‎/‎30‎/‎2013
Sidor
57
Författare
Tomas Ljung
Omslag publikation.