Publikation

Vindkraftens effekter på marint liv

En syntesrapport

Om publikationen

Precis som i många andra länder förväntas en utbyggnad av vindkraft till havs i Sverige de närmaste decennierna.

Här samlas befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och föreslår åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken och de arter som lever inom det djupintervall som är intressant för etablering av vindkraft. De största effekterna uppstår vid pålning och muddringsarbeten i samband med anläggning, då ljud och sediment sprids i vattnet.

Under driftsfasen kan fundamentens strukturer locka till sig fisk och lokalt öka förekomsten av kräftdjur och blåmusslor. Påverkan från elektromagnetiska fält och ljud under driftsfasen överstiger inte den påverkan som fartygstrafik eller befintliga sjökablar medför. De flesta negativa effekter kan minimeras genom lämpliga teknikåtgärder och god kännedom om det biologiska livet i anläggningsområdet.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6488-4
Utgiven
‎3‎/‎1‎/‎2012
Sidor
96
Författare
Lena Bergström m.fl.
Omslagsbild