Publikation

Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr

Gulyxne (Liparis loeselii)

Om publikationen

Rikkärr omfattar flera olika typer av miljöer, från de kalkälskande orkidéernas extremrikkärr till kalla, skimrande järnockrakällor. Gemensamt för rikkärr är att de är näringsfattiga myrar som är rika på mineraler, vanligtvis kalk. Till rikkärren är en speciell, artrik flora och fauna knuten. Minst 160 rikkärrsarter är rödlistade – 74 av dem bedöms som hotade. 

Situationen för orkidén gulyxne (Liparis loeselii), kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri) och större agatsnäcka (Cochlicopa nitens) har försämrats på grund av biotopförändringar. Många rikkärr är påverkade av diken. Rikkärr som förr användes för slåtter håller nu på att växa igen. Även övergödning, försurning och torrare somrar i södra Sverige har gjort att miljön i rikkärren försämrats. 

Målet är att många arter ska gynnas av åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. En landsomfattande satsning görs för att återställa dessa artrika livsmiljöer genom bland annat igenläggning av diken, röjning av sly och anpassad skötsel. Parallellt byggs kunskaperna om rikkärren upp genom inventeringar i samtliga län. 

ISBN
978-91-620-5601-8
Utgiven
‎7‎/‎31‎/‎2006
Sidor
81
Författare
Sebastian Sundberg
Omslag publikation.