Publikation

Åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana

(Maculinea alcon och Gentiana pneumonanthe)
Hane av alkonblåvinge.

Om publikationen

Alkonblåvingen och klockgentiana förekommer sällsynt på fukthedar, i mosskanter och i andra liknande miljöer i sydvästra Sverige. Båda arterna har gått tillbaka i sen tid. Kända orsaker till tillbakagången är igenväxning av ljunghedsmarker och brandfält samt i viss mån även exploatering av lokaler. Troliga orsaker är dessutom minskad aktivitet på militära övningsfält, felaktig eller upphörd hävd, och ändrade vattenståndsregimer längs sjöar och vattendrag så att störning genom översvämning minskat. Den stora arealminskningen har lett till att båda arternas livsmiljöer fragmenterats. Idag förekommer de ofta i små populationer långt ifrån varandra och möjligheterna till genutbyte mellan populationer är små.

Åtgärdsprogrammet föreslår bl. a. att arterna inventeras och att en större andel lokaler där de förekommer sköts så att arterna får möjlighet att öka sina populationer. Dessutom föreslås att arealen medlämpliga livsmiljöer utökas på de bästa lokalerna enligt särskilt framtagna planer.

 

ISBN
978-91-620-5686-7
Utgiven
‎7‎/‎1‎/‎2007
Sidor
66
Författare
Thomas Appelqvist och Ola Bengtsson.
Omslag publikation.