Naturvårdsverkets kontor i Stockholm.

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Sveriges miljömål styr vårt arbete.

Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att fördela statliga anslag till andra aktörer som arbetar med till exempel skydd och skötsel av värdefull natur, sanering och efterbehandling av förorenade områden och ersättning för viltskador. Naturvårdsverket ger också stöd till friluftsorganisationer.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé ger en kort beskrivning av Naturvårdsverkets uppdrag. 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra

Naturvårdsverket har en viktig roll att driva utvecklingen framåt för att nå Sveriges miljömål. Många aktörer i samhället har och tar ansvar i miljöarbetet. Det är viktigt för att miljömålen ska nås. Naturvårdsverket samverkar med andra och är allt oftare den myndighet som har regeringens uppdrag att samordna arbetet. Naturvårdsverket bidrar till en god livsmiljö, i såväl stad som land och i både samhälle och natur.

Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling

Vi arbetar utifrån kunskap byggd på vetenskap. Även annan kunskap är viktigt för oss, till exempel lokal och traditionell kunskap som används bland annat inom naturvården. Ett viktigt förhållningssätt är att visa på möjligheter för att nå ett hållbart samhälle. Naturvårdsverket har fokus på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling men visar också på synergier inom andra områden, som exempelvis hälsa, livskvalitet och arbetstillfällen.

Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen

Att Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen skiljer oss från exempelvis intresseorganisationer och visar på att myndigheten har en viktig roll i det demokratiska samhället. Statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden är centrala inslag i styrningen av verksamheten.

Finansiering

Naturvårdsverket får sin finansiering främst via anslag som framgår i myndighetens regleringsbrev men även avgifter och bidrag. 

Merparten av Naturvårdsverkets tilldelade anslag är så kallade sakanslag. De syftar till att åstadkomma en effekt i miljöarbetet, till exempel skydd och skötsel av värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar en stor del av sakanslagen till andra aktörer.

Kostnader för Naturvårdsverkets löpande verksamhet, det vill säga för personal och lokaler med mera, finansieras med ett årligt statligt så kallat förvaltningsanslag.

Utöver anslag får Naturvårdsverket finansiering genom avgifter och bidrag. I Naturvårdsverkets årsredovisning finns mer information om det.

I februari varje år lämnar Naturvårdsverket in ett budgetunderlag till regeringen. I budgetunderlaget beskriver myndigheten de behov av pengar som finns för de kommande tre åren.

Naturvårdsverkets budgetunderlag 2022–2024 (pdf 453 kB)

Naturvårdsverkets budgetunderlag 2021–2023 (pdf 549 kB)

Naturvårdsverkets vision

"En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer".

Värdegrund

I vårt uppdrag vill vi uppfattas som lyhörda, professionella och offensiva.

Instruktion och regleringsbrev

Naturvårdsverkets verksamhet regleras bland annat i en instruktion som beslutas av den svenska regeringen. Varje år beslutar också den svenska regeringen om mål, krav och ekonomiska ramar för Naturvårdsverkets verksamhet, i ett så kallat regleringsbrev.

Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2021 (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Mer information

Naturvårdsverkets organisation

Ledningsgrupp

Naturvårdsverkets ledningsgrupp är inrättad för att stödja generaldirektören i ledningsarbetet. Ledningsgruppens uppdrag inkluderar att skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv verksamhet.

Pressbilder

Här hittar du högupplösta bilder på Naturvårdsverkets generaldirektör och avdelningschefer.

Pressbilder Naturvårdsverkets ledningsgrupp