Naturvårdsverkets kontor i Stockholm.

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Sveriges miljömål styr vårt arbete.

Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att fördela statliga anslag till andra aktörer som arbetar med till exempel skydd och skötsel av värdefull natur, sanering och efterbehandling av förorenade områden och ersättning för viltskador. Naturvårdsverket ger också stöd till friluftsorganisationer.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé ger en kort beskrivning av Naturvårdsverkets uppdrag. 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra

Naturvårdsverket har en viktig roll att driva utvecklingen framåt för att nå Sveriges miljömål. Många aktörer i samhället har och tar ansvar i miljöarbetet. Det är viktigt för att miljömålen ska nås. Naturvårdsverket samverkar med andra och är allt oftare den myndighet som har regeringens uppdrag att samordna arbetet. Naturvårdsverket bidrar till en god livsmiljö, i såväl stad som land och i både samhälle och natur.

Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling

Vi arbetar utifrån kunskap byggd på vetenskap. Även annan kunskap är viktigt för oss, till exempel lokal och traditionell kunskap som används bland annat inom naturvården. Ett viktigt förhållningssätt är att visa på möjligheter för att nå ett hållbart samhälle. Naturvårdsverket har fokus på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling men visar också på synergier inom andra områden, som exempelvis hälsa, livskvalitet och arbetstillfällen.

Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen

Att Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen skiljer oss från exempelvis intresseorganisationer och visar på att myndigheten har en viktig roll i det demokratiska samhället. Statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden är centrala inslag i styrningen av verksamheten.

Finansiering

Naturvårdsverket får sin finansiering främst via anslag som framgår i myndighetens regleringsbrev men även avgifter och bidrag. 

Merparten av Naturvårdsverkets tilldelade anslag är så kallade sakanslag. De syftar till att åstadkomma en effekt i miljöarbetet, till exempel skydd och skötsel av värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar en stor del av sakanslagen till andra aktörer.

Kostnader för Naturvårdsverkets löpande verksamhet, det vill säga för personal och lokaler med mera, finansieras med ett årligt statligt så kallat förvaltningsanslag.

Utöver anslag får Naturvårdsverket finansiering genom avgifter och bidrag. I Naturvårdsverkets årsredovisning finns mer information om det.

I februari varje år lämnar Naturvårdsverket in ett budgetunderlag till regeringen. I budgetunderlaget beskriver myndigheten de behov av pengar som finns för de kommande tre åren.

Naturvårdsverkets budgetunderlag 2023–2025 (pdf 1404 kB)

Naturvårdsverkets budgetunderlag 2022–2024 (pdf 453 kB)

Naturvårdsverkets budgetunderlag 2021–2023 (pdf 549 kB)

Naturvårdsverkets vision

"En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer".

Instruktion och regleringsbrev

Naturvårdsverkets verksamhet regleras bland annat i en instruktion som beslutas av den svenska regeringen. Varje år beslutar också den svenska regeringen om mål, krav och ekonomiska ramar för Naturvårdsverkets verksamhet, i ett så kallat regleringsbrev.

Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2022 (Ekonomistyrningsverkets webbplats)

Naturvårdsverkets kundundersökning  

Naturvårdsverkets kundundersökning har genomförts årligen sedan 2011 med ett uppehåll under 2018. Den senaste undersökningen genomfördes 20 oktober till 17 november 2021. Kundundersökningen genomförs som en webbenkät och omfattar både en övergripande mätning av Naturvårdsverket och ett urval av Naturvårdsverkets verksamheter som här benämns ”leveranser”.

Mer om kundundersökningen

Naturvårdsverkets organisation

Naturvårdsverkets organisation syftar till en enklare och öppnare miljömyndighet med ett ökat fokus på att nå miljömålen.

Sakverksamheten vid Naturvårdsverket är organiserad i fem avdelningar:

 • Avdelningen för planering, prövning och tillsyn (P)
 • Klimatavdelningen (K)
 • Naturavdelningen (N)
 • Kretsloppsavdelningen (S)
 • Hållbarhetsavdelningen (H)

För myndighetens lednings- och stödverksamhet finns  generaldirektörens stab och internrevisionen. Därutöver finns förvaltningsavdelningen, digitaliseringsavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Totalt är vi cirka 750 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

Översikt Naturvårdsverkets organisation (pdf 200 kB)

Avdelningen arbetar strategiskt med samhällsplanering och miljölagstiftning för att nå miljömålen och främja en hållbar utveckling. Avdelningen verkar för en grön omställning där påverkan på natur, miljö och hälsa begränsas och en långsiktigt god användning av mark och andra resurser inklusive vatten främjas.

Avdelningen tillämpar och bidrar till utveckling av juridiska styrmedel för en effektiv och ändamålsenlig planering, prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och andra åtgärder som tar mark i anspråk. I avdelningens uppdrag ingår bland annat ett systemansvar för miljöbalken, att bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden och ansvara för miljöprövningsfrågor, samordna och utveckla tillsynsvägledning och annan vägledning, samt ge miljö- och viltjuridiskt stöd till hela myndigheten.

Därutöver ansvarar avdelningen för samordning och utveckling av myndighetens friluftslivsfrågor.

Avdelningschef: Karin Dunér

Avfallsrättsenheten (Pa)

 • Prövning, regelgivning och vägledning inom områdena avfall och avfallstransporter, kemikalier, avlopp och vatten, efterbehandling samt tillsynsvägledningsfrågor.
 • Miljöjuridiskt stöd till hela myndigheten.
 • EU-rättsligt stöd och stöd inom internationell rätt.
 • Århuskonventionen (inte miljöinformation).
 • Nationell kontaktpunkt enligt ESBO-konventionen avseende specifika miljöbedömningar.

Enhetschef: tf. Ulrika Gunnesby

Friluftslivsenheten (Pf)

 • Samordnar och utvecklar myndighetens friluftslivsfrågor i samarbete med andra berörda enheter.
 • Ansvarar för prövning, handläggning, regelgivning och vägledning inom strandskydd.
 • Samordnar Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet.
 • Samordnar statliga fjälledssystem.
 • Ansvarar för Naturvårdsverkets lavinprognostjänst och är huvudman för svenska lavinutbildningar.

Enhetschef: Mia Yri

Industrienheten (Pi)

 • Prövning, regelgivning och vägledning inom området miljöpåverkan från miljöfarlig verksamhet med påverkan på framförallt mark, luft och vatten exempelvis från skogsindustri, kemiindustri och raffinaderier, förbränningsanläggningar.
 • Miljöjuridiskt stöd till hela myndigheten.
 • EU-rättsligt stöd och stöd vad gäller internationell rätt.
 • Samordnar Naturvårdsverkets genomförande av IED.
 • Kontaktpunkt för Svenskt Näringsliv.

Enhetschef: tf. Cecilia Ångström

Miljöskyddsenheten (Pm)

 • Prövning, regelgivning och vägledning inom området miljöpåverkan från miljöfarlig verksamhet med påverkan på framförallt mark, luft och vatten, exempelvis från gruv- och täktverksamhet samt metall- och verkstadsindustri.
 • Miljöjuridiskt stöd till hela myndigheten.
 • EU-rättsligt stöd och stöd inom internationell rätt.
 • Övergripande ansvar för Naturvårdsverkets arbete med prövningsärenden och miljöbalkens systemfrågor.
 • Kontaktpunkt för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Enhetschef: Karolina Ardesjö Lundén

Naturskyddsenheten (Pn)

 • Prövning, handläggning, regelgivning och vägledning för att biologisk mångfald i naturmiljön värnas exempelvis inom områdena områdesskydd och vindkraft.
 • Handlägger överprövningsärenden som rör jakt och vilt samt ärenden om dispens och tillstånd till myggbekämpning.
 • Miljöjuridiskt stöd till hela myndigheten.
 • Lämnar stöd i frågor om jaktlagstiftning och samerätt.
 • EU-rättsligt stöd och stöd inom internationell rätt.
 • Samordnar Naturvårdsverkets arbete med föreskrifter.
 • Kontaktpunkt för Svenska naturskyddsföreningen.

Enhetschef: Sara Beckman

Samhällsplaneringsenheten (Ps)

 • Samordnar myndighetens arbete med fysisk planering, riksintressen och nationella planeringsunderlag.
 • Vägleder om strategisk miljöbedömning och är kontaktpunkt för Esbokonventionens protokoll.
 • Vägleder om grönplanering samt naturbaserade lösningar för klimatanpassning.
 • Samordnar myndighetens arbete med klimatanpassningsfrågor och med hållbar stadsutveckling.
 • Ansvarar för frågor om transportinfrastruktur, inklusive prövning och vägledning om flygplatser och hamnar.
 • Samordnar myndigheternas arbete med omgivningsbuller.
 • Ansvarar för arbetet med miljöinformation i samhällsbyggnadsprocessen.
 • Kontaktpunkt för Boverket, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enhetschef: Nanna Wikholm

Tillsynsvägledningsenheten (Pt)

 • Samordnar, följer upp och utvärderar tillsynsvägledning och vägledningsprocessen.
 • Samordnar arbetet med den nationella tillsynsstrategin.
 • Deltar i arbetet med nationell miljöbrottssamverkan.
 • Ansvarar för kansliet för Tillsynsrådet.
 • Kontaktpunkt för Miljösamverkan Sverige, tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter.
 • Samordnar/koordinerar avdelningens frågor kring verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Enhetschef: Eva Bergh

Vatten- och avloppsenheten (Pv)

 • Ansvarar för frågor som rör avloppsvatten, avloppsslam och dagvatten.
 • Ansvarar för Naturvårdsverkets arbete med vattenverksamhet.
 • Prövning, handläggning, tillsynsvägledning och EU-rapportering av avloppsreningsverk.
 • Samordnar arbetet med havs- och vattenförvaltning.
 • Kontaktpunkt för Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna.

Enhetschef: Kerstin Åstrand

Klimatavdelningen genomför klimatpolitiken och arbetar för att begränsa luftföroreningar. I avdelningens uppdrag ingår kunskaps- och miljöinformationsförsörjning samt att utveckla styrmedel och genomföra åtgärder. Avdelningen ansvarar för åtgärder för att uppnå miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt, Frisk luft och Bara naturlig försurning.

Avdelningen följer upp och utvärderar dessa mål. Tillsammans med naturavdelningen och kretsloppsavdelningen ger avdelningen stöd i samhällsekonomiska analyser till hela myndigheten.

Avdelningschef: Stefan Nyström

Klimatanalysenheten (Ka)

 • Utvecklar styrmedel inom klimatområdet.
 • Ger stöd till samhällsekonomiska analyser.
 • Kontaktpunkt för Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet och Trafikverket.

Enhetschef: Fredrik Hannerz

Klimatklivsenheten för industri (Kn)

 • Genomför Klimatklivet med fokus på industri, jordbruk, EU/ETS, köldmedia och avfall.
 • Dataförsörjning kring Klimatklivet genom IT-verktyget KlivIT.
 • Representerar Naturvårdsverket i övervakningskommittén för EU:s regionala strukturfondsprogram.
 • Kontaktpunkt för EU:s Life-program.

Enhetschef: Carl Mikael Strauss

Klimatklivsenheten för transporter (Kt)

 • Genomför Klimatklivet inom områdena transporter, biogas, biodrivmedel och laddinfrastruktur.
 • Dataförsörjning kring Klimatklivet genom IT-verktyget KlivIT.

Enhetschef: tf. Cecilia Anghus

Klimatmålsenheten (Km)

 • Data- och kunskapsförsörjning om klimat.
 • Internationell rapportering inom klimatområdet.
 • Styrmedel inom enhetens ansvarsområde.
 • Följer upp miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
 • Ger stöd till samhällsekonomiska analyser.

Enhetschef: Anna-Karin Nyström

Luftenheten (Kl)

 • Data- och kunskapsförsörjning om luft.
 • Rapportering till EU och FN inom luftområdet.
 • Vägleder om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vedeldning samt buller från vägar och spår.
 • Följer upp miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt.
 • Kontaktpunkt för SMHI, Sjöfartsverket, Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP) och Minamatakonventionen.
 • Ger stöd till samhällsekonomiska analyser.
 • Ger stöd till Miljödepartementet i luftarbetet/luftfrågor såväl inom EU, som nationellt och internationellt.
 • Utvecklar styrmedel inom luftområdet.

Enhetschef: Roger Sedin

Utsläppshandelsenheten (Ku)

 • Handlägger tillstånd, utövar tillsyn och ger tilldelning av utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandel (ETS).
 • Handläggning, tillsyn och vägledning om miljöavgift för utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.
 • Utför tillsyn kring luftfartens globala styrmedel (Corsia).
 • Bidrar till utveckling, lagstiftning och analys inom enhetens områden.
 • Kontaktpunkt för Swedac.

Enhetschef: tf. Susana Municio och Kristoffer Molarin

Naturavdelningen genomför miljöpolitiken för biologisk mångfald, ekosystemtjänster landskap och viltförvaltning. I avdelningens uppdrag ingår kunskaps- och miljöinformationsförsörjning, att utveckla styrmedel och genomföra åtgärder. Avdelningen ansvarar för åtgärder för att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Avdelningen följer upp och utvärderar målen Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Tillsammans med klimatavdelningen och samhällsavdelningen ansvarar avdelningen för att ge stöd i samhällsekonomiska analyser till hela myndigheten.

Avdelningschef: Claes Svedlindh

Artenheten (Na)

 • Handlägger och utvecklar styrmedel samt vägleder inom området arter och deras livsmiljöer utifrån ett artskyddsperspektiv.
 • Ansvarar för områdena handel med hotade arter (CITES), hantering av invasiva främmande arter, genomförandet av Nagoyaprotokollet (genetiska resurser och traditionell kunskap) och Cartagenaprotokollet (genmodifierade organismer).
 • Ansvarar för prövning av nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel.
 • Ansvarar för det nationella arbetet med vilda pollinatörer och för åtgärdsprogram för hotade arter.
 • Kontaktpunkt för Naturhistoriska riksmuséet, WWF, Ornis, habitatkommittén, NADEG, CGBN, IAS (invasiva främmande arter) genomförandekommitté och vetenskapligt forum, genomförandekommittén för ABS-förordningen (EU:s Nagoyaförordning) samt AEWA (the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds), Eurobats och Raptor under Bonnkonventionen.

Enhetschef: Maria Widemo

Fastighetsenheten (Nf)

 • Handlägger markersättningsfrågor och företräder staten som fastighetsägare och förvaltare inom skyddade områden.
 • Ansvarar för den verksamhet som kopplar till IT-systemet VIC-natur.
 • Kontaktpunkt för Lantmäteriet, Statens Fastighetsverk, Kammarkollegiet och Fortifikationsverket.

Enhetschef: Maria Tiricke

Landskapsenheten (Nl)

 • Ansvarar för att främja grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ett hållbart nyttjande av naturresurser för att bevara och stärka biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskapet.
 • Uppdrag att stärka landskapsperspektivet genom samverkan, vägledning, kommunikation, utveckling av styrmedel och stöd till åtgärder.
 • Huvudansvaret för arbetet med biosfärsområden, den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Våtmarkskonventionens genomförande (Ramsar).
 • Kontaktpunkt för Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Våtmarkskonventionen.

Enhetschef: Anette Andersson

Naturanalysenheten (Ns)

 • Miljöövervakning och annan data- och kunskapsförsörjning om tillståndet, påverkan, effekter och förändringar i naturen vad gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Rapporterar internationellt inom verksamhetsområdet inklusive tillståndet för arter och naturtyper.
 • Tar fram underlag som stöd till genomförandet av åtgärder för att nå de miljömål som rör biologisk mångfald.
 • Ger stöd till samhällsekonomiska analyser.
 • Följer upp miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.
 • Ansvarar för Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Kontaktpunkt för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna), Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) och Copernicus (EU:s jordobservationsprogram).

Enhetschef: Anna Forslund

Naturinformationsenheten (Ni)

 • Ger stöd i digital verksamhetsutveckling.
 • Samordnar och ger stöd för informationsförsörjning och verksamhetsnära digital drift och utveckling inom Naturavdelningen, inklusive processerna kring informationsägarskap och tillgängliggörande.
 • Utvecklar nationella dataunderlag som används för flera verksamheter (t.ex. NationellaMarktäckeData) samt stödjer geodatahanteringen inom avdelningen.
 • Ansvarar för samverkan kring informationshantering och digitalisering inom myndigheten och med externa aktörer vad avser Naturavdelningens ansvarsområde.

Enhetschef: Andreas Zetterberg

Områdesskyddsenheten (No)

 • Ansvarar för bildande av naturreservat genom vägledning och finansiering.
 • Ansvarar för bildande av nationalparker genom projektledning vid bildande, uppdatering av skötselplaner och föreskrifter samt genom vägledning och finansiering.
 • Ansvarar för utpekande av Natura 2000-områden genom vägledning och finansiering.
 • Kontaktpunkt för Sametinget, Samernas Riksförbund (SSR)och särskild fokalpunkt för skyddade områden till konventionen för biologisk mångfald (NFP CBD).

Enhetschef: Maano Aunapuu

Skötselenheten (Nö)

 • Ansvarar för adaptiv förvaltning av nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden genom vägledning och stöd till genomförande av åtgärder.
 • Ansvarar för satsningen naturnära jobb.
 • Ansvarar för uppföljning av åtgärder och dess effekter i skyddade områden.
 • Samordnar arbetet med restaurering av miljöer enligt art- och habitatdirektivet samt LIFE-projekt knutna till dessa.
 • Samordnar myndighetens arbete med våtmarker, inklusive genomförande, utveckling och uppföljning av åtgärder samt vägledning om markavvattning.
 • Samordnar myndighetens arbete med Världsarvsområden.
 • Representerar Naturvårdsverket i Europarc, Laponia, Tyrestastiftelsen samt gentemot regionala naturvårdsstiftelser.

Enhetschef: tf. Sandra Wennberg

Viltanalysenheten (Ny)

 • Ansvarar för kunskapsunderlag och kunskapsförsörjning om vilt.
 • Fastställer inventeringsresultat samt utvecklar och förvaltar inventeringssystemet för stora rovdjur, inklusive dess metodik och instruktioner.
 • Internationell rapportering inom viltområdet.
 • Samverkar med externa aktörer och forskare kring viltfrågor.
 • Kontaktpunkt för Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Enhetschef: tf. Jens Andersson

Viltförvaltningsenheten (Nv)

 • Ansvarar för hållbar förvaltning av vilt och genomförande av Strategin för svensk viltförvaltning.
 • Handlägger ärenden enligt jaktlagstiftningen och ärenden om ersättning för viltskador.
 • Ger bidrag till länsstyrelsernas rovdjursförvaltning.
 • Ansvarar för nationell samordning av klövviltsrådet, rovdjursrådet och storfågelforum.
 • Ansvarar för jaktkorts- och jägarexamensregistret.
 • Kontaktpunkt för jägarorganisationerna och Viltskadecenter vid SLU (VSC).

Enhetschef: Carl-Johan Lindström

Kretsloppsavdelningen ansvarar övergripande för Naturvårdsverkets arbete med en samhällsekonomisk effektiv omställning till en cirkulär ekonomi, bland annat genom arbete med markmiljöfrågor, minskad nedskräpning och hållbar avfallshantering, inklusive avfallsförebyggande insatser och giftfria, resurseffektiva kretslopp.

Avdelningen ansvarar för åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. I avdelningens uppdrag ingår kunskaps- och miljöinformationsförsörjning samt att utveckla styrmedel och genomföra åtgärder.

Avdelningschef: Ingela Hiltula

Avfall-och kemikalieenheten (Sa)

 • Ansvarar för tillsynsvägledning och styrmedelsutveckling inom områdena avfall, farligt avfall, biologisk behandling, bygg- och rivningsavfall, masshantering, allmänkemikalier, bekämpningsmedel, giftfria och resurseffektiva kretslopp (GRK) samt ökad och säker materialåtervinning, PCB-förordningen, avfallsregistret och förebyggande av avfallsbrottslighet.
 • Ansvarar för prövning av deponier och avfallsanläggningar.
 • Samordnar avfallsrådet.
 • Kontaktpunkt för Kemikalieinspektionen och SamTox.

Enhetschef: Erika Nygren

Enheten för miljöinformation och avfallstransporter (Si)

 • Ansvarar för vägledning, tillsynsvägledning, samverkan och rapportering inom området gränsöverskridande avfallstransporter samt vägledning inom frågor rörande fartygsåtervinning.
 • Handlägger tillståndsansökningar för gränsöverskridande avfallstransporter och hanterar illegala gränsöverskridande avfallsärenden.
 • Ansvarar för genomförandet av Kievprotokollet (PRTR) under Århuskonventionen inklusive anläggningsinformation.
 • Ansvarar för att samordna krav och effektivisera Naturvårdsverkets dataförsörjning enligt föreskrifterna om Miljörapport (NFS 2016:8) för nuvarande och kommande IT-lösningar.
 • Samordnar och stödjer hela avdelningens digitaliseringsarbete.
 • Kontaktpunkt för Kievprotokollet (PRTR) under Århuskonventionen.

Enhetschef: tf. Helge Ziolkowski

Förorenade områdesenheten (Sf)

 • Ansvarar för nationell samordning av åtgärds- och innovationsarbetet inom förorenade områden.
 • Särskilt ansvar för administration, uppföljning och utvärdering av statligt finansierat avhjälpande av miljöskada.
 • Ansvarar för miljömålsarbetet inom preciseringen förorenade områden inom Giftfri miljö.
 • Kontaktpunkt Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Enhetschef: tf. Elin Andersen

Markmiljöenheten (Sm)

 • Ansvarar för nationell samordning inom riskbedömning, riktvärden samt nya föroreningar i förorenad mark, sediment och vid användning av massor.
 • Ansvarar för arbetet med markmiljöfrågor inklusive EU:s jordstrategi.
 • Kontaktpunkt för SGI.

Enhetschef: Annika Ryegård

Miljö- och avfallsanalysenheten (Sg)

 • Ansvarar för kunskapsunderlag, data- och kunskapsförsörjning inklusive officiell statistik om miljögifter, mikroplaster och avfall samt nationell övervakning av halter och effekter av miljögifter och mikroskräp i miljö och människa.
 • Ansvarar för internationell rapportering och uppföljning av nationella mål avseende avfall och avfallshantering.
 • Samordnar användarrådet för avfallsstatistik.
 • Ansvarar för den prognos över icke materialåtervunna plastförpackningar som ligger till grund för Sveriges EU-avgift.
 • Kontaktpunkt för WHO inom den hälsorelaterade miljöövervakningen.
 • Kontaktpunkt för Livsmedelsverket.

Enhetschef: Helena Looström Urban

Producentsansvarsenheten (Sp)

 • Ansvarar för styrmedelsutveckling, vägledning, tillsyn, samverkan och tillsynsvägledning inom områdena producentansvar och engångsplast.
 • Beslutar om nedskräpningsavgifter och om kommunernas kostnader för hantering av avfall under producentansvaren.
 • Vägleder inom nedskräpning samt hanterar bidragsansökningar kopplat till strandstädning.

Enhetschef: Maria Elander

Resurseffektivitetenheten (Sr)

 • Ansvarar för frågor som rör policyutveckling inom hållbar produktion och konsumtion, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och avfallsförebyggande.
 • Samordnar arbetet med plast.
 • Ger stöd till samhällsekonomiska analyser och samordnar utvecklingsarbetet inom myndigheten med tillämpade samhällsekonomiska analyser.
 • Kontaktpunkt för Konsumentverket.
 • Fokalpunkt för FN:s 10-åriga ramprogram för konsumtion och produktion.

Enhetschef: Uwe Fortkamp

Hållbarhetsavdelningen främjar en hållbar utveckling och ger stöd till sakavdelningarnas kunskapsuppbyggnad. Avdelningen samordnar och ger stöd i EU- och internationellt arbete och ansvarar för alla regeringsuppdrag, för miljömålsarbetet gentemot andra myndigheter samt myndighetens innovationsarbete.

I avdelningens uppdrag ingår även att samordna miljöledning i statliga myndigheter och att ansvara för den gemensamma samverkansmodellen.

Avdelningschef: Maria Ohlman

EU-enheten (He)

 • Ansvarar för att svenska prioriteringar inom miljö och klimat får genomslag inom EU och internationellt.
 • Fungerar som stöd till regeringen i EU- och internationellt arbete.
 • Deltar i EU- och internationellt arbete.
 • Samordnar insatser och underlag från Naturvårdsverket i EU- och internationellt arbete.
 • Stöd till övriga enheter inom Naturvårdsverket i EU-arbetet.

Enhetschef: Carolina Sahlén

Forskningsenheten (Hf)

 • Ger kunskapsstöd genom bl.a. ett samlat ansvar för behovsmotiverad forskningsfinansiering.
 • Kanslifunktion för finansiering av forskning via Viltvårdsfonden samt kanslifunktion för forskningsprogrammet Vindval.
 • Förmedlar forskningsresultat.
 • Tillhandahåller böcker och e-resurser via myndighetens bibliotek.
 • Ansvarar för miljöforskningsrådet.
 • Kontaktpunkt för Vetenskapsrådet och Forskningsrådet FORMAS samt Vinnova.

Enhetschef: Mats Andersson

Internationella enheten (Hi)

 • Fungerar som stöd till myndigheten med att samordna, prioritera, utveckla samt delta inom det bilaterala och multilaterala miljösamarbetet och inom internationella utvecklingssamarbeten.
 • Kontaktpunkt för Sida, Arktiska rådet, Barentsrådet, Nordiska ministerrådet, OECD, UNDP, UNECE och UNEP.
 • Nationell fokalpunkt för Europeiska miljöbyrån (EEA).

Enhetschef: Birgitta Liss Lymer

Kunskapssamordningsenheten (Hk)

 • Samordnar miljöövervakning, internationell rapportering, geodata och officiell statistik.
 • Ger stöd i utvecklingen av avtal för informationsinsamling.
 • Ger stöd med samhällsvetenskaplig utvärdering, framtidsstudier och analys.
 • Samverkar med myndigheter och organisationer för ett effektivt utbyte av miljöinformation.
 • Ger stöd i frågor om allmänhetens tillgång till information.
 • Kontaktpunkt för Geodatarådet, SIS, SCB samt den svenska noden för Århuskonventionens clearinghouse.

Enhetschef: Marie-Louise Rydén

Miljömålsenheten (Hm)

 • Vägleder andra myndigheter i deras arbete med att genomföra åtgärder inom miljömålssystemet och FN:s globala hållbarhetsmål.
 • Ansvarar för den fördjupade utvärderingen av miljömålen inom området utveckling av miljöpolitiken.
 • Vägleder statliga myndigheter om miljöledning.
 • Ansvarar för EMAS-förordningen.
 • Fungerar som stöd i frågor om miljöteknik och miljöinnovationer.
 • Samordnar myndighetens arbete med Agenda 2030.
 • Ansvarar för miljömålsrådets kansli.
 • Samordnar den årliga uppföljningen av miljömålen och uppföljningen av generationsmålet samt målen för friluftsliv och hållbarhetsmålen.
 • Kontaktpunkt för Tillväxtverket.

Enhetschef: Marie Uhrwing

Regeringsuppdragsenheten (Hu)

 • Leder Naturvårdsverkets arbete med regeringsuppdrag och ansvarar för externa kontakter i genomförandet av regeringsuppdragen.
 • Handlägger myndighetens svar på remisser från regeringen.

Enhetschef: Gunilla Sallhed

 • Stöd för Naturvårdsverkets ledning.
 • Styr och utvecklar myndighetens verksamhet samt strategiska och verksamhetskritiska frågor.
 • Samordnar kontakterna med Regeringskansliet.
 • Ansvarar för Naturvårdsverkets skriftliga styrning från regeringen som till exempel myndighetens regleringsbrev och instruktion.
 • Ansvarar för Naturvårdsverkets strategiska arbete, omvärldsanalys, planeringsinriktningen, ledningens genomgång och budgetunderlaget.
 • Ansvarar för myndighetens insynsråd.
 • Håller ihop arbetet utifrån förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
 • Kontaktpunkt för Riksrevisionen.

Chefsjuristen finns i generaldirektörens stab.

Digitaliseringsavdelningen ger stöd till avdelningarnas digitalisering. Avdelningen ansvarar för myndighetens digitaliseringsstrategi, bereder itutvecklingsinitiativ till Digitaliseringsrådet och beslutar om start av it-förstudier och genomförande av it-utveckling.

Avdelningen ansvarar även för förvaltning och drift av myndighetens it-stöd samt tillhörande metoder. I avdelningens uppdrag ingår att ansvara för avtal och styrning av myndighetens strategiska partners för it-utveckling, it-förvaltning och it-drift samt att styra och stödja myndighetens informationshantering.

Avdelningen är kontaktpunkt för DIGG och e-Sam och har koordineringsansvar för SDG (Single Digital Gateway) förordningen.

Avdelningschef: Jan Zetterdahl

Applikationsenheten (Da)

 • Ansvarar för vidmakthållande av myndighetens it-stöd och tar fram årlig förvaltningsplan i samverkan med verksamheten.
 • Realiserar beslutad it-säkerhet.
 • Säkerställer applikationernas livscykelhantering från nyutveckling till bevarande och gallring samt samordnar it-incidenter.
 • Ansvarar för leverantörsstyrning av it-förvaltningen.

Enhetschef: tf. Mikael Guss

Informationshanteringsenheten (Di)

 • Ansvarar för det övergripande arbetet med informationshantering, behandling av personuppgifter och dataskydd, hantering av allmänna handlingar samt tillgängliggörande av information.
 • Ansvarar för verksamhetsarkitektur kopplat till informationshantering.
 • Stöd till myndigheten i informationshantering, öppna data och datadriven innovation.
 • Förvaltar miljödatastrategin.

Enhetschef: Patrick Stenbacka

It-driftsenheten (Dd)

 • Ansvarar för förvaltning och drift av myndighetens tekniska infrastruktur.
 • Ansvarar för infrastrukturarkitektur och teknikval utifrån tjänstekatalog.
 • Ansvarar för it-säkerhet inom ramen för Naturvårdsverkets it-driftsavtal.
 • Ansvarar för leverantörsstyrning av it-driften.
 • Ansvarar för funktionen för intern it-support, inköp inom it- och telefoni.
 • Ansvarar för ”Digital arbetsplats” och tekniskt stöd genom Bikupan.

Enhetschef: Mikael Guss

It-styrningsenheten (Ds)

 • Säkerställer portföljstyrning genom att initiera, ta emot, samordna och bereda myndighetens it-utvecklingsinitiativ inför beslut om start av förstudie, genomförande av utveckling eller avslut av pågående it-initiativ.
 • Ansvarar för myndighetens arkitekturstyrning, enterprise-, och målarkitektur samt tillhandahåller och ger stöd till verksamheten i verksamhets- och applikationsarkitektur inom beslutade it-förstudier- och genomförandeaktiviteter. I det ingår också att driva Arkitekturforum och att fatta beslut om val av verksamhets- och applikationsarkitektur.
 • Är kontaktpunkt mot övriga avdelningar i syfte att fånga in och samordna behov av it-utveckling.

Enhetschef: tf. Lars Rudh

It-utvecklingsenheten (Du)

 • Ansvarar för myndighetens it-projektkontor och projektledning, liksom för resursplanering och genomförande av beslutade it-förstudier och it-utvecklingsinitiativ.
 • Ansvarar för verktyget ”Stöd för it-utveckling” och arbetssättet för ”Uppgift, uppdrag och projekt”, liksom för ”Projektmodell för digitalisering” samt att it-utveckling genomförs i enlighet med dessa.
 • Ansvarar för leverantörsstyrning av it-utvecklingen.

Enhetschef: Else-Marie Karlsson

Förvaltningsavdelningen arbetar för att verksamheten ska följa regler, hushålla med statens resurser samt vara transparent och kostnadseffektiv. Avdelningen ger förvaltningsjuridiskt och administrativt stöd samt stöd i personalfrågor. Avdelningen ansvarar för myndighetens miljöledningsarbete och för att verksamheten har ändamålsenliga kontor.

Säkerhetschefen finns på förvaltningsavdelningen.

Avdelningschef: Håkan Svaleryd

Ekonomienheten (Fe)

 • Samordnar myndighetsövergripande processer för planering, budgetering, uppföljning och prognos, inklusive riskhantering.
 • Ansvarar för redovisning, verksamhets- och finansiell styrning samt internkontrollplan.
 • Ansvarar för bokslut, årsredovisning, redovisning av direkt miljöpåverkan, operativ verksamhetsplanering och uppföljning, samt tidredovisning.
 • Ansvarar för myndighetens ekonomimodell.
 • Samordnar det interna miljöledningsarbetet och myndighetens jämställdhetsintegrering.

Enhetschef: Anna Hultin

Finansieringsenheten (Ff)

 • Ansvarar för att myndigheten hanterar olika finansieringskällor effektivt och rättssäkert.
 • Utför bidragsutbetalningar och säkerställer betalningsflöden, inklusive myndighetens kund- och leverantörsfakturor.
 • Månadsvis tillhandahålla en tolftedel av det fastställda årliga avgiftsbeloppet, till Riksgälden, kopplat till EU-avgiften.

Enhetschef: Lisa Hugosson

HR-enheten (Fh)

 • HR-processer och stöd till chefer vad gäller anställning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt ledar- och medarbetarutveckling.
 • Löne- och frånvarohantering inbegripet samverkan med SSC ifråga om lönesystemet Primula.
 • Samverkar med personalorganisationerna.
 • Ansvarar övergripande för myndighetens interna utbildningsverksamhet.
 • Ansvarar övergripande för myndighetens on-off-boardingprocess.
 • Kontaktpunkt för Arbetsgivarverket.

Enhetschef: vik. Maria Made

Inköpsenheten (Fk)

 • Arbetar för effektiva, affärsmässiga, rättssäkra och hållbara inköp.
 • Ansvarar för inköpsprocessen, vilken omfattar upphandlingar, avrop och överenskommelser om uppdrag.
 • Genomför större upphandlingar och komplexa avrop samt bistår vid överenskommelser om uppdrag.
 • Ger stöd och råd när inköpsbehov uppstår, oavsett värde.
 • Säkerställer en årlig upphandlingsplan.
 • Ger stöd vid avtalsförvaltning och deltar i förvaltning av strategiska avtal.
 • Följer upp inköpsarbetet, tar fram rapporter och nyckeltal.
 • Verkar förebyggande mot överprövningar.
 • Ansvarar för Naturvårdsverkets allmänna villkor.
 • Utvecklar och förvaltar myndighetens e-handel.

Enhetschef: Anna Nygård

Rättsenheten (Fr)

 • Ansvarar för det övergripande arbete inom rättssäkerhet.
 • Fungerar som juridiskt stöd kring dataskydd, e-förvaltning, förvaltningsrätt, skadeståndsrätt, digitaliseringsjuridik, avtal och överenskommelser, offentlighet och sekretess, upphandling samt statsstöd.
 • Stöd till chefsjuristen.
 • Ansvarar för arbetet kring korruption och oegentligheter.

Enhetschef: Anna Zilla

Serviceenheten (Fs)

 • Utvecklar och förvaltar ett effektivt arbetsplatsstöd genom ändamålsenliga lokaler och arbetsplatser, system och stöd för resor och möten, kommunikationsstöd, samt en intern front office (Bikupan).
 • Implementerar åtgärder och förvaltar det löpande arbetet vad gäller brandskydd och fysisk säkerhet.
 • Verksamhetspecialist Modena.
 • Tillhandahåller och utvecklar stöd för digitala möten.

Enhetschef: tf. Sara Edfeldt

Säkerhetsenheten (Fä)

 • Ansvarar för säkerhets- och beredskapsfrågor, vilket innefattar informationssäkerhet, kontinuitet, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och systematiskt brandskyddsarbete.
 • Utvecklar och förvaltar arbetssätt, styrning och stöd för informationssäkerhet.
 • Stödjer verksamheten i att identifiera skyddsvärden och lämpliga skyddsåtgärder samt genomföra hot- och riskbedömningar. Detta inbegriper även skydd av personuppgifter.
 • Ansvarar för intern kompetensutveckling inom säkerhets- och beredskapsområdet.

Enhetschef: Maria Lundström

Verksamhetsstödsenheten (Fv)

 • Ansvarar för myndighetens kundtjänst som hanterar frågor från allmänhet och organisationer via telefon, e-post och andra kanaler.
 • Ansvarar för myndighetens registratur.

Enhetschef: Tomas Hallqvist

Kommunikationsavdelningen utvecklar, planerar, samordnar, genomför och följer upp myndighetens interna och externa kommunikation.

Presschefen finns på kommunikationsavdelningen.

Avdelningschef: Berit Oscarsson

Kommunikationsenheten (Ck)

 • Genomför och följer upp kommunikation genom t.ex. kommunikationsplanering, målgruppsanalyser och kommunikationsaktiviteter.
 • Förvaltar och utvecklar metoder för kommunikation.
 • Ansvarar för att samordna myndighetens prioriterade konferenser samt att planera myndighetens deltagande i utvalda externa arrangemang.
 • Ansvarar för övergripande kompetensutveckling i kommunikation.
 • Samordnar myndighetens kundundersökning.

Enhetschef: tf. Emma Ny

Webbenheten (Cw)

 • Fungerar som stöd till verksamheten inom områdena webbpublicering, publikationer och grafisk produktion.
 • Utvecklar och förvaltar innehåll, funktionalitet och metoder i Naturvårdsverkets digitala kommunikationskanaler.
 • Följer upp användningen av digitala kundmöten och hur publikationer används.

Enhetschef: Mattias Johansson

Ledningsgrupp

Naturvårdsverkets ledningsgrupp är inrättad för att stödja generaldirektören i ledningsarbetet. Ledningsgruppens uppdrag inkluderar att skapa förutsättningar för en samordnad och effektiv verksamhet.

Björn är sedan oktober 2015 generaldirektör och chef för Naturvårdsverket. Han har högskoleexamen från biologlinjen (1983) och geovetarlinjen (1984) vid Lunds universitet.

Björn har arbetat vid länsstyrelserna i Malmöhus (1983–86), Älvsborgs (1986–89) och Dalarnas län (1990–1995). Därefter arbetade han vid Länsstyrelsen i Stockholms län (1995–99) som miljödirektör och som miljö- och planeringsdirektör.

Mellan 1999 och 2008 var Björn anställd vid Naturvårdsverket. Ett år som chef för miljörättsavdelningen och sju år som chef för naturresursavdelningen. Därefter arbetade han som länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län (2008–10) och som generaldirektör för Fiskeriverket (2011) samt generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten (2011–15).

Kerstin Cederlöf är sedan 2013 ställföreträdande generaldirektör och sedan 2015 dessutom chef för generaldirektörens stab. Dessförinnan arbetade hon som chefsjurist. Hon ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp. 2016–2017 var Kerstin också särskild utredare i miljötillsynsutredningen.

Kerstin har en universitetsexamen från juristlinjen vid Stockholms universitet (1982).

Hon anställdes som enhetschef på Naturvårdsverket 1998 och tillträdde som avdelningschef på miljörättsavdelningen 2000. Innan dess har hon arbetat som rättssakkunnig vid Miljödepartementet och varit hovrättsassessor vid Svea Hovrätt samt tingsfiskal vid Stockholms tingsrätt.

Karin Dunér är från och med den 1 maj 2022 chef för avdelningen för planering, prövning och tillsyn. Hon ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp.

Karin har en juristexamen från Stockholms universitet (1988).

Karin har tidigare arbetat som advokat och var mellan åren 1998–2005 anställd på Naturvårdsverket, bland annat som chef för miljöjuristerna.

Från och med 2017 till april 2022 har Karin varit chef för industrienheten på klimatavdelningen på Naturvårdsverket och ingått i avdelningens ledningsgrupp.

Stefan Nyström är sedan hösten 2016 chef för Klimatavdelningen. Han ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp.

Stefan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm (1989).

Han har bland annat arbetat som kanslichef vid miljömålsberedningen på Regeringskansliet, varit huvudsekreterare för Klimatfärdplan 2050, generalsekreterare vid Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, ämnesråd och departementssekreterare vid Miljödepartementet samt departementssekreterare vid Industridepartementet och biståndsarbetare för Sida i Botswana.

Åren 1995–2001 arbetade Stefan som enhetschef på Naturvårdsverket.

Claes Svedlindh är sedan hösten 2016 chef för Naturavdelningen. Han ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp.

Claes är biologutbildad vid Linköpings universitet (1985).

Han har bland annat arbetat som enhetschef vid länsstyrelsen i Östergötland. Och har varit kommunekolog, kretsloppsamordnare och miljösamordnare i Linköpings kommun. I Norrköpings kommun arbetade Claes som naturvårdssekreterare, kommunekolog och naturvårdsinventerare. Under mitten och slutet av 80-talet arbetade han som amanuens och forskningsassistent vid biologiavdelningen vid Linköpings universitet.

Ingela Hiltula är chef för Samhällsavdelningen från och med 1 januari 2021. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som biträdande avdelningschef för Samhällsavdelningen och senast som tf enhetschef på Digitaliseringsavdelningen. Hon ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp.

Ingela har en universitetsexamen från Miljö- och hälsoskyddslinjen vid Umeå universitet (1989).

Hon har en bakgrund som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Motala-, Köping- och Eskilstuna kommun. Innan anställningen på Naturvårdsverket var Ingela miljöchef i Eskilstuna kommun (2003–2006).

Maria Ohlman är chef för Hållbarhetsavdelningen från och med 1 januari 2021. Hon ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp.

Maria är utbildad biokemist vid Stockholms universitet (1986).

Hon arbetade senast som enhetschef på två olika enheter inom Miljödepartementet. Dessförinnan arbetade Maria som tf avdelningschef och som enhetschef på olika enheter inom Naturvårdsverket. Hon har även arbetat inom Kemikalieinspektionen både med bland annat tillsyns- och miljömålsfrågor och i olika chefsroller.

Jan Zetterdahl är sedan augusti 2020 chef för Digitaliseringsavdelningen. Han ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp.

Jan har studerat Datateknik på KTH (under åren 1984–87).

Jan kommer närmast från Skatteverket där han varit IT-direktör och medlem i Skatteverkets ledningsgrupp 2012–2019, senaste halvåret har han varit utlånad som senior rådgivare till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning). Innan dess var han IT-direktör i Stockholms läns landsting (idag Region Stockholm) under åren 2008–2011 och medlem av koncernledningen.

Under åren 2005–2008 var Jan chef för IT-avdelningen på dåvarande Premiepensionsmyndigheten och satt i ledningsgruppen. Jan har tidigare även haft roller inom näringslivet på OMX och Cygate.

Håkan Svaleryd är chef för Förvaltningsavdelningen och ekonomichef sedan 2014. Han ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp.

Håkan har en examen från Masters Economics vid Umeå universitet (2001).Han har tidigare arbetat som revisor vid KPMG under sex år och financial manager samt CFO vid Silva Group under sammanlagt sex år.

Berit Oscarsson är sedan 2010 kommunikationschef med övergripande ansvar för intern och extern kommunikation. Hon ingår i Naturvårdsverkets ledningsgrupp. Sedan 2012 är hon styrelseledamot i stiftelsen Håll Sverige Rent och sedan 2020 ordförande i programstyrelsen för forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication.

Berit har högskoleexamen från Informationslinjen (1987) vid Växjö universitet och är certifierad styrelseledamot från Styrelseakademin (2013).

Hon har arbetat som kommunikationschef sedan 1992. Tidigare vid Södersjukhuset, Vägverket och Huddinge kommun där hon ingick i respektive ledningsgrupp.

Berit har också varit seniorkonsult samt styrelseledamot i kommunikationsbyrån Nordisk kommunikation.

Pressbilder

Här hittar du högupplösta bilder på Naturvårdsverkets generaldirektör och avdelningschefer.

Pressbilder Naturvårdsverkets ledningsgrupp

Insynsråd

Naturvårdsverkets har ett insynsråd. Att insynsrådet finns bestäms av Naturvårdsverkets instruktion. Insynsrådet ska ge råd till generaldirektören och ska bestå av högst tio ledamöter. Rådet ska också bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. Vanligen möts insynsrådet ett par gånger per termin. De kan också få skriftlig information mellan mötena.

Naturvårdsverkets instruktion (riksdagens webbplats)

Mer information