Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad ett antal rättigheter.

Rätten till tillgång – registerutdrag

Du har rätt att begära att få besked om huruvida Naturvårdsverket behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall har du rätt att få tillgång till uppgifterna tillsammans med viss närmare information.

Rätten till tillgång till av personuppgifter - registerutdrag

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos Naturvårdsverket rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att begära komplettering av dina ofullständiga personuppgifter med beaktande av ändamålet med behandlingen.

Rätten till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du har i vissa fall rätt att begära att få dina personuppgifter raderade hos Naturvårdsverket, till exempel om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för. Om dina personuppgifter behövs för att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller om personuppgifterna återfinns i allmänna handlingar finns ingen möjlighet för Naturvårdsverket att radera uppgifterna.

Rätten till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Naturvårdsverket kommer att begränsa behandlingen i bland annat följande fall:

Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och Naturvårdsverket behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.

Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär begränsning av deras användning.

Naturvårdsverket inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.

Om du invänder mot behandling som utförs av Naturvårdsverket. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och Naturvårdsverkets tvingande berättigade skäl.

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att begära att få ut personuppgifter som Naturvårdsverket behandlar om dig för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast om Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal eller med stöd av samtycke.

Rätten att invända mot behandling

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot Naturvårdsverkets behandling av dina personuppgifter. Naturvårdsverket kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande berättigade skäl till att fortsätta med den, eller om inte behandlingen krävs för att ta tillvara Naturvårdsverkets rättsliga anspråk.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen över Naturvårdsverkets behandling av dina personuppgifter.

De registrerades rättigheter (Integritetsskyddsmyndighetens webbplats)

Om du har frågor som rör Naturvårdsverkets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud:

Mejl: dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 00

Post: 

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm