Rätten till tillgång av personuppgifter – registerutdrag

Du som registrerad har rätt att få veta om Naturvårdsverket behandlar personuppgifter som rör dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Om Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter har du rätt att få tillgång till personuppgifterna samt ytterligare information om behandlingen och dina rättigheter. För mer information om registerutdrag, se artikel 15 i dataskyddsförordningen och 5 kap. 1 och 2 §§ i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Naturvårdsverket kommer att skicka dig registerutdraget kostnadsfritt inom en månad efter att ha mottagit din begäran. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om en förlängning är aktuell kommer Naturvårdsverket att meddela dig det inom en månad från det att din begäran mottagits. Vid begäran om ytterligare kopior har Naturvårdsverket möjlighet att ta ut en avgift.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

registrator@naturvardsverket.se