Information som ska finnas i fakturor till Naturvårdsverket

Följande innehåll ska finnas med i fakturor till Naturvårdsverket.

 • Fakturanummer, ett unikt löpnummer per faktura.
 • Fakturadatum.
 • Förfallodatum/betalningsdatum.
 • Orderreferens i de fall ett sådant finns (ex NV00000123)
 • Leverantörens fullständiga namn och adress
 • Leverantörens plusgiro, bankgiro eller bankkonto
 • Leverantörens momsregistreringsnummer
 • Namn på Naturvårdsverkets beställare samt kostnadsställe (fyra siffror)
 • Avtalets ärendenummer (ex NV-00123-22 eller 213-19-003)
 • Datum för utförd tjänst
 • Vid återkommande fakturor ska det framgå för vilken period fakturan avser
 • Tydlig information om vad fakturan avser, kvantitet, styckpris samt summering.
 • Vid delfakturering ange om det är en del- eller slutfaktura.
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp samt momssats
 • Valuta
 • Kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura
 • Specifikation av eventuella kostnader och utlägg som ska ersättas ska finnas angivna på fakturan eller som bifogad bilaga till fakturan

Villkor som tagits in i faktura ensidigt av leverantören, exempelvis faktureringsavgifter, är inte bindande för Naturvårdsverket. 

Vid konsultfaktura ska bilaga bifogas med redovisade tider för uppdragets utförande, art och omfattningen av det arbete som utförts under den tidsperiod som fakturan avser, upparbetade kostnader under perioden samt annan ersättning som skriftligen överenskommits. Har uppdraget utförts enligt löpande räkning eller löpande räkning med takpris, ska dessutom anges antalet arbetstimmar per dag och timersättning för var och en av de personer som arbetar med uppdraget.

Dessa uppgifter ovan återfinns i avtalet eller offerten med Naturvårdsverket.

Saknas uppräknat fakturainnehåll har vi rätt att neka fakturan och en ny korrekt faktura behöver ställas ut med nytt fakturadatum som då även ska ha ett nytt fakturadatum med 30 dagars betalning räknat från det.

Viktigt om orderreferenser

Finns ett ordernummer ska det alltid skrivas i fältet Orderreferens eller motsvarande. Orderinformation som fakturan ska märkas med finns med i ordern ni får.