Konstverk med bollar i olika färger.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev och få senaste nytt inom några av Naturvårdsverkets viktigaste frågor.

Våra nyhetsbrev

Naturvårdsverket behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration och utskick av myndighetens nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter är allmänt intresse.

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av vårt nyhetsbrev. Behandlingen sker för att administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Uppgifterna tas bort när du avslutar prenumerationen.

De personuppgifter som Naturvårdsverket behandlar är namn och e-post.

Allmänt intresse som rättslig grund

Den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter för Naturvårdsverkets nyhetsbrev är allmänt intresse.

Om rättslig grund på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Dina rättigheter

Du som registrerad har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, att få ut personuppgifter som Naturvårdsverket behandlar om dig för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Kontakt för frågor om hantering av personuppgifter

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl om du har frågor.

Telefon: 010-698 10 00

registrator@naturvardsverket.se
dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Offentlighetsprincipen

Naturvårdsverket är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till vem som helst som frågar efter det. Naturvårdsverket kan därför bli skyldigt att lämna ut e-postadresser och e-postmeddelanden.

Detta gäller under förutsättning att uppgifter inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Nyhetsbrevet Hållbart innehåller aktuella reportage, information och statistik om cirkulära flöden och avfallsförebyggande åtgärder.

Det riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med hållbar konsumtion och produktion, avfallsförebyggande åtgärder eller avfalls- och kemikaliefrågor. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera eller avregistrera

Senaste nyhetsbreven

I nyhetsbrevet får du aktuell kunskap och inspiration om hur grön infrastruktur och ekosystemtjänster kan bli en naturlig del i exempelvis samhällsplaneringen eller i ditt arbete. Du får också veta hur du kan bidra i arbetet med att genomföra åtgärder för grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Du får tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller beslutar i frågor om användning av mark och vatten, samt till dig som på olika sätt verkar i landskapet och nyttjar mark och vatten, bland annat kommuner, länsstyrelser, myndigheter, företag, organisationer, konsulter, markägare och markägarorganisationer och ideella föreningar.

Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Senaste nyhetsbreven

Prenumerera eller avregistrera

Nyhetsbrevet är till för dig som vill hålla dig uppdaterad om det nationella arbetet med invasiva främmande arter. Du får en aktuell överblick över vad som är på gång inom området, till exempel ny lagstiftning, ny vägledning och annat stöd till myndigheter, kommuner, bransch- och intresseorganisationer och andra som arbetar med frågan.

Innehållet utgår från Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens roll som nationellt ansvariga myndigheter. Vi refererar även till information från andra myndigheter och aktörer.

Nyhetsbrevet kommer ut 4 gånger per år.

Ansvarig innehåll: Henrik Lange, Naturvårdsverket och Andrea Ljung, Havs- och vattenmyndigheten.

Ansvarig utgivare: Berit Oscarsson, Naturvårdsverket.

Prenumerera eller avregistrera

Senaste nyhetsbreven

Frågor eller synpunkter

Kontakta redaktör Ellinor Lindblad via mejl. 

ellinor.lindblad@naturvardsverket.se

Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev för dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

I Miljömålsnytt skriver vi framförallt om vad som är på gång i miljömålssystemet och visar exempel på svenskt miljöarbete. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.

Prenumerera eller avregistrera

Senaste nyhetsbreven

På webbplatsen sverigesmiljömål.se hittar du de senaste nyhetsbreven.

Miljömålsnytt (sverigesmiljömål.se)

Nytt från miljöövervakningen är ett nyhetsbrev med information om och resultat från den svenska miljöövervakningen.

Nyhetsbrevet ges ut i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och utkommer ett par gånger per år.

Prenumerera eller avregistrera

Senaste nyhetsbreven

Viltnytt är ett nyhetsbrev med aktuella reportage, information och statistik om viltförvaltning.

Det riktar sig till dig som är intresserad av eller jobbar med viltförvaltning och jakt. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera eller avregistrera

Senaste nyhetsbreven

Nyhetsbrevet innehållet information från forskningsprogrammet Vindval. Programmets syfte är att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

Vindval finansieras av Energimyndigheten och drivs av Naturvårdsverket. Programmet startade 2005. 

Nyhetsbrevet kommer ut cirka sex gånger per år.

Prenumerera eller avregistrera

Senaste nyhetsbreven

2023

2022