Vad händer med vildsvinspopulationen?

2024-07-03 NYHET I nyligen framtagen statistik framgår att antalet trafikolyckor med vildsvin har ökat under 2024, vilket tyder på att vildsvinen blir fler. En växande stam kan, förutom fler trafikolyckor, även innebära ökade skador på gröda. För att minska skador på gröda behövs samverkan mellan jägare och markägare för att gemensamt jobba skadeförebyggande.

Under 2024 noteras en uppgång i trafikolyckor 

Antalet vildsvin uppskattas i dagsläget med hjälp av avskjutningsstatistik, inlämnade trikinprover och viltolycksstatistiken. Dessa tre faktorer indikerar en minskning av stammen mellan åren 2020 och 2023 på mellan 20 och 30 procent.  

Jämför man perioden januari till och med maj 2024 med samma period tidigare år ser man en stor ökning vad gäller antalet olyckor. Jämfört med 2023 ökade vildsvinsolyckorna med 65 procent. Totalt har 2 628 viltolyckor med vildsvin rapporterats in för denna period 2024. Detta är den högsta siffra som någonsin rapporterats för årets fem första månader.  

God tillgång på ekollon 2023 kan vara en bidragande faktor 

Vad ökningen beror på kan vara en kombination av faktorer. 2023 var ett så kallat ollonår, där ekarna producerade ovanligt mycket ekollon. Detta påverkar tillgången på föda och därmed konditionen för vildsvinen. En annan förklaring kan vara att en vikande vildsvinsstam medfört att man minskat intensiteten i vildsvinsjakten. Denna kombination kan leda till en snabb tillväxt i vildsvinsstammen.  

Ta reda på hur det ser ut lokalt och underlätta jakt 

Fler vildsvin kan leda till ökade skador på grödor. Det är därför viktigt att jägare och markägare är uppmärksamma på hur stammen utvecklats lokalt. Om antalet vildsvin har ökat kan extra åtgärder för att skydda gröda behövas under sommaren. Jakt och olika skrämselmetoder ger i allmänhet bäst effekt.  

Vildsvin har under rätt förutsättningar väldigt hög reproduktionsförmåga. Det är därför viktigt att snabbt reagera på en plötslig uppgång. Jägarna har tidigare visat att de genom jakt kan minska vildsvinsstammen, med följd att bl.a. viltolyckorna har minskat. Naturvårdsverket vill nu uppmärksamma såväl jägare som markägare på att det under 2024 kan komma att krävas en större avskjutning än tidigare år för att vildsvinsstammen inte ska återgå till tidigare nivåer.  

I Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin finns bland annat nationella mål för vildsvinsförvaltningen och förslag på åtgärder för att nå målen.

Nationell förvaltningsplan för vildsvin

Kontakt

Anders Broby, vilthandläggare på viltanalysenheten, 010 - 698 17 57, anders.broby@naturvardsverket.se

Om diagrammet

Den gröna linjen visar summan för perioden januari t.o.m. maj för respektive år. Övriga staplar visar antalet olyckor månad för månad. (viltolycka.se)

Vildsvinsolyckor under januari–maj år 2010–2024