Klimatklivet påskyndar den gröna omställningen

2024-02-19 NYHET En ny utvärdering visar att Klimatklivet har varit verkningsfullt för att öka takten i klimatomställningen. De företag som fått investeringsstöd har minskat sina utsläpp med cirka 50 procent mer än företag som inte fått stöd.

Klimatklivet har lett till klimatinvesteringar som ger varaktiga utsläppsminskningar av växthusgaser. Investeringsstödet bedöms ha särskilt stor betydelse för klimatinvesteringar som är dyra och har lång återbetalningstid, såsom investeringar för energikonvertering inom industri och jordbruk samt biogasproduktion. Klimatklivet har också bidragit till marknadsintroduktion och spridning av ny teknik, till exempel laddinfrastruktur, flytande biogas och elektrifiering av bergtäkter. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket och är en del av arbetet med att följa upp Klimatklivet till EU-kommissionen.

Rapporten visar också att en stor del av stödmottagarna hade genomfört investeringarna i samma eller mindre omfattning som i ansökan om de fått 10 procentenheter lägre andel stöd. Helt utan stöd hade däremot merparten av investeringarna inte alls blivit av.   

Effekter på sysselsättning  och miljökvalitetsmål

Investeringarna som fått stöd 2020-2022 uppskattas ge cirka 500 årsarbeten om man räknar hela investeringarna. Efter att investeringarna har genomförts, har verksamheterna nyanställt cirka 300 personer med fast anställning på hel- eller deltid.  

Sammantaget bedöms Klimatklivet ha en positiv inverkan på andra miljökvalitetsmål och hälsa. Störst effekt har åtgärderna på miljömålet Frisk  Luft. Många av åtgärderna innebär positiva effekter på människors hälsa genom förbättrad luftkvalitet och minskat buller, särskilt investeringar inom transport och fordon  .

Bedöms inte snedvrida konkurrens

Klimatklivet bedöms inte bidra till att snedvrida konkurrens enligt utvärderingen. Stödet har ingen tydlig påverkan på konkurrensförmåga, inträdeshinder och bidrar inte till att mindre effektiva företag stannar kvar på marknaden. 

Däremot kan det finnas hinder för små aktörer att söka stödet, då det kräver viss kunskap och resurser för att skicka in en ansökan. 

Kontakt

Jennifer Carlestam, handläggare Klimatklivet, 010-698 17 04, Jennifer.Carlestam@Naturvardsverket.se

Anna Bredberg, chef för Klimatklivets jordbruksenhet, 010-698 19 30, anna.bredberg@Naturvardsverket.se

Fakta Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Medlen kommer delvis från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 13,7 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 32,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.