Viktiga resultat från naturvårdsarbetet 2023

2024-04-26 NYHET 1 miljard har använts till markersättningar för skydd av natur. Några hotade arter har fått en bättre framtid och våtmarker har återskapats. Anslagen har bidragit till sysselsättning av 780 årsarbetskrafter, men det är 1000 färre än året innan.

Under 2023 låg de två stora naturvårdsanslagen på sammantaget 2,3 miljarder kronor. Det var en stor minskning från 2022 års anslag på 3,7 miljarder kronor. Trots minskningen har viktiga åtgärder kunnat genomföras för att skydda och förvalta värdefull natur i Sverige. Men många centrala åtgärder fick prioriteras ner. 

1 miljard till markägare för skydd av värdefull natur

Av anslaget för skydd av värdefull natur använde Naturvårdsverket 1 miljard till markersättningar. Det motsvarar cirka 84% av Naturvårdsverkets del av anslaget. Förutom att bilda nya reservat handlar det också om utökning eller förstärkning av redan befintliga naturreservat. Utöver det pågår två projekt för bildande av nya nationalparker; Bästeträsk på Gotland och Nämdöskärgården i Stockholms län.

27 kvadratkilometer våtmarker har återställts

Anslaget för åtgärder för värdefull natur var på 1,1 miljard kronor för 2023 vilket är nästan häften så mycket som året innan. Av det går nästan hälften till länsstyrelsernas löpande skötsel av över 5000 naturreservat och andra skyddade områden. Skötseln är central för att själva syftet med skyddade områden ska kunna nås och för att nå nationella miljömål och friluftsmål samt uppfylla EU-krav och internationella åtaganden kring biologisk mångfald. 

Lyckade åtgärder och satsningar som har prioriterats under 2023:

  • Återvätning av våtmarker har genomförts för att öka den biologiska mångfalden och bidra till klimatnytta. Över 27 kvadratkilometer har återställts och 4000 ton koldioxidekvivalenter sparas in årligen genom dessa åtgärder.
  • Fortsatt arbete i de 130 åtgärdsprogrammen för hotade arter. Åtgärdsprogrammet för utter avslutades under året då arten inte längre kommer att betraktas som hotad.
  • Åtgärder mot invasiva främmande djurarter ledde till att etablering och spridning av mårdhund kunde förhindras. 

Några centrala skötselåtgärder i landets naturreservat som minskat kraftigt under 2023 inkluderar restaurering, stängsling för betesdjur, skyltning och underhåll av dass, leder och spänger liksom den löpande skötseln av ängs- och betesmarker. Det kunde heller inte delas ut några medel till länsstyrelserna för åtgärder mot invasiva främmande landväxter. 

Stärkt regionalt arbete med vandringsleder

Naturvårdsverket har fördelat bidrag till 23 olika aktörer som arbetar för att stärka organiseringen och samordningen av leder där staten inte är huvudman. Effekten av satsningen har medfört att ansvarsförhållanden tydliggjorts och det regionala arbetet med vandringsleder stärkts, vilket i sin tur bidrar till att tillgängliggöra naturen och bidrar positivt till målen för friluftsliv.

Naturvårdsanslagen bidrog till 780 årsarbetskrafter runt om i landet

Förutom nytta i natur och för friluftsliv bedöms anslagen ha gett upphov till cirka 780 årsarbetskrafter. Det är dessutom cirka 5 700 leverantörer som har utfört uppdrag som bekostas av något av de två anslagen under 2023. Sysselsättningen är jämnt fördelad över hela landet. Under 2022 gav naturvårdsanslagen upphov till 1850 årsarbetskrafter. Den kraftiga minskningen av anslagen är den främsta orsaken till att även sysselsättningen är mycket lägre.

Detta är en årlig redovisning till regeringen

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars varje år redovisa genomfört arbete med naturvård och biologisk mångfald till regeringen. Redovisningen ska innehålla medelsanvändning, genomförda åtgärder, sysselsättningseffekter, statistik om naturreservatsärenden samt arbetet med genomförandeplanen för nationalparker. Redovisningen bygger till stor del på uppgifter vi får från länsstyrelserna. Redovisningen är ett viktigt underlag för regeringen som visar på nyttan av anslagen och som kan användas i beredningen av budgeten för kommande år.

Kontakt

Claes Svedlindh, avdelningschef, naturavdelningen

010-698 14 99 (för frågor om helheten)

claes.svedlindh@naturvardsverket.se 

Maria Widemo, enhetschef, artenheten

010-698 12 17 (för frågor om artskydd och invasiva främmande arter)

maria.widemo@naturvardsverket.se