Kraftig ökning av laddstationer genom Klimatklivet

2024-04-17 NYHET Antalet laddstationer som får stöd från Klimatklivet ökade kraftigt under 2023. 823 miljoner beviljades i stöd till laddstationer över hela landet. Det beräknas ge 56 900 nya ladduttag för personbilar och tyngre fordon.

Antalet elfordon på de svenska vägarna behöver bli fler. En förutsättning för detta är att det finns tillräckligt många laddstationer. Regeringen har förstärkt stödet till laddinfrastruktur i Klimatklivet med 1,4 miljarder kronor för åren 2023–2025. 

Resultaten för 2023 visar att antalet laddstationer som fått stöd från Klimatklivet ökat markant jämfört med tidigare år, i den lägesbeskrivning som Naturvårdsverket lämnat till regeringen.

– Klimatklivet bidrar till en bred utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet och för hela samhället. Med investeringsstödet kan många fler aktörer vara med och bidra till elektrifieringen än vad som varit möjligt utan stöd, säger Axel Nekham, chef för enheten för laddinfrastruktur i Klimatklivet.

Hittills har över 180 000 ladduttag (laddpunkter) beviljats stöd genom Klimatklivet. De flesta av dessa, 142 500 laddpunkter, är laddning för boende och anställda. Det är också denna kategori som ökat mest under 2023. 

Viktigt för elektrifieringen är också de publika laddstationerna som behövs för att möjliggöra längre resor med elfordon. Hittills har 15 900 laddpunkter vid publika laddstationer fått stöd från Klimatklivet, se fördelningen i landet i bifogad karta.

– Laddinfrastrukturen behöver fortsätta byggas ut för att elektrifieringen ska kunna genomföras och den är avgörande för omställningen till fossilfria transporter. Därför är det glädjande att se att efterfrågan på stöd till laddinfrastruktur fortsätter att öka efter snart tio år. I den senaste anbudsomgången för publik laddinfrastruktur i Klimatklivet ser vi nytt rekord med över 700 ansökningar som tillsammans ger stöd på cirka 1,6 miljarder kronor, säger Axel Nekham.

Karta över beviljade publika laddstationer Klimatklivet 2024-01-02
Geografisk fördelning av publika laddstationer som blivit beviljade stöd av Klimatklivet till och med 2023. Gula markörer visar laddstationer med laddeffekter till och med 50 kW. Röda markörer visar snabbladdningsstationer avsedda för personbilar över 50 kW. Blå markörer visar snabbladdningsstationer avsedda för tung trafik med laddeffekter från 350 kW. ©Lantmäteriet.

Kontakt

Axel Nekham, chef för enheten för laddinfrastruktur på Klimatklivet
010-698 16 69
axel.nekham@naturvardsverket.se

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Alla utom privatpersoner kan ansöka om stödet. Medlen kommer delvis från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Investeringar inom många olika områden kan få stöd. Åtgärderna ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och inte kunna genomföras utan finansiellt stöd.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 14,8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 35,7 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet.

Områden där Naturvårdverket ser en särskild potential för omställning med stöd från Klimatklivet är: laddinfrastruktur, vätgas, jordbruk, cirkulära flöden, fossilfri industri, överskottsvärme, biokol, biogas, biodrivmedel och elektrobränslen samt gasutsläpp.