Utmaningar i årets järvinventering

2023-11-06 NYHET Svåra inventeringsförhållanden i Norrbotten 2023 har inneburit att det behövts göras en uppskattning av denna del av den svenska järvpopulationen. Antalet järvföryngringar (honor med årsungar) i Skandinavien för 2023 uppgår till 155.

Resultatet av järvinventeringen 2023 är 155 fastställda järvföryngringar i Skandinavien, varav 64 i Norge och 76 i Sverige utom Norrbotten. För 2022 var motsvarande siffror 83 föryngringar i Sverige utom Norrbotten, och 45 i Norge. De flesta järvarna återfinns i fjälltrakterna, med den största tätheten i västra Jämtland/Härjedalen. 

Svåra inventeringsförhållanden i Norrbottens län har lett till att färre föryngringar än förväntat kunnat bekräftas. Naturvårdsverket har därför valt att, utöver de siffror som redovisas i den skandinaviska rapporten, göra en uppskattning av järvpopulationen i Norrbottens län. Med 30 uppskattade föryngringar i Norrbotten blir det totala antalet järvföryngringar i Sverige 106, jämfört med 119 föregående år. Uppskattningen baseras på en kombination av DNA-data, populationsmodeller och tidigare inventeringsresultat. 

Omräkningen från antal föryngringar till antal individer av järv bygger på de senaste tre årens inventeringsresultat. Baserat på antalet bekräftade föryngringar åren 2021-2023 uppskattas antalet järvindivider i Sverige (utom Norrbotten) till 512 järvar. En uppskattning av antalet individer inklusive Norrbottens län presenteras först i samband med att rapporten från DNA-analyserna och tillhörande populationsmodellering blir färdig senare under året. 

Jämförelser av inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom förutsättningar för goda spårförhållanden kan variera mycket, vilket påverkar inventeringsresultatet. Vid sämre spårförhållanden och i snöfattiga delar av järvens utbredningsområde, är insamling av prover för DNA-analyser och bilder från länsstyrelsernas viltkameror, ett viktigt komplement till inventeringen.  

– Tack vare utvecklingsarbete med att ta fram data från DNA-analyser och populationsmodeller, kan vi i år presentera ett uppskattat resultat för Norrbottens län trots att inventeringen av lyor inte kunnat genomföras i stora delar av länet den gångna säsongen, säger Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet. 

Gemensamma sätt att inventera 

Järvarna inventeras med gemensamma metoder och databaser i Sverige och Norge. Inventeringen bygger i huvudsak på att spåra järvarna när det är snö, i syfte att hitta de lyor där honorna har fött ungar under vintern. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag av Miljødirektoratet och Naturvårdsverket. 

Ta del av den tekniska inventeringsrapporten: NINA Brage: Inventering av järv 2023

Järv, antal föryngringar i Sverige 

Kontakt 

Mona HansErs, chef Viltanalysenheten  
010-698 14 20
mona.hansers@naturvardsverket.se 

Robert Ekblom, handläggare Viltanalysenheten 
010-698 14 83
robert.ekblom@naturvardsverket.se