Nämdöskärgården föreslås bli Sveriges andra marina nationalpark

2023-11-30 PRESSMEDDELANDE Nu finns det möjlighet att tycka till om förslaget till en ny nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård. Området som är 31 900 hektar stort består till 97 procent av hav. Förslaget innebär att Sverige kan få en marin nationalpark som skulle representera Östersjön och bli vår 31:a nationalpark. Fram till och med den 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket få in synpunkter på förslaget.

– En nationalpark i Nämdöskärgården innebär att ett unikt skärgårdslandskap skyddas långsiktigt och att Sveriges nationalparker kommer att omfatta ett biologisk värdefullt område som representerar Stockholms skärgård och norra Östersjön, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Förslaget omfattar en areal om 31 900 ha, varav 97 procent är hav. Landarealen fördelas på ett tusental öar, kobbar och skär. Syftet med skyddet är att bevara områdets höga ekologiska värden både över och under ytan. Den föreslagna nationalparken kan bli den första marina nationalparken i Sveriges del av Östersjön. 

Arbetet med att ta fram förslaget har Naturvårdsverket genomfört i nära samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Bidragit till förslaget har även andra myndigheter, intresseorganisationer, lokala föreningar med flera gjort. 

– Det är bra att vi nu kan presentera ett samlat förslag. Att få in synpunkter är en milstolpe i bildandeprocessen och ett viktigt steg i att kunna lämna in ett väl förankrat förslag till regeringen, säger Sandra Wennberg, projektledare på Naturvårdsverket. 

Lämna synpunkter på förslaget mellan den 30 november 2023 och 1 mars 2024 

Efter att svarstiden gått ut sammanställer Naturvårdsverket svaren och justerar förslaget om det finns skäl till det. Sammanställningen och det slutliga förslaget kommer därefter skickas till regeringen med en begäran om att nationalparkarken bildas. 

Läs mer

Kontakt

Sandra Wennberg, nationell projektledare Naturvårdsverket, 010698 16 48, sandra.wennberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010698 13 00, 070206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Fakta

Det är endast de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker och där får naturen inte exploateras. Det innebär att vi bevarar ett naturarv åt nuvarande och kommande generationer. Tillsammans bevarar nationalparkerna ett urval av landskap som bildar en helhet över landet. Parkernas natur är storslagen eller särpräglad och har höga värden.

Nationalparker bildas av regeringen efter godkännande från riksdagen. Marken i en nationalpark måste ägas av staten. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att ta fram underlag för beslut att bilda nationalparker.

Nämdöskärgården i Stockholms skärgård var ett av förslagen till nya nationalparker i Naturvårdsverkets långsiktiga nationalparksplan från 2008. Naturvårdsverket har sedan 2020 haft ett projekt tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun för att ta fram ett förslag till nationalpark i Nämdöskärgården. Förslag på föreskrifter (regler) och skötselplan kommer att remitteras i en separat remiss före sommaren 2024.

Den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården ligger i Värmdö kommun, Stockholms län. Den omfattar en areal om 31 900 ha, varav 97 procent är hav. Havsområdet är variationsrikt med stora skillnader i djup, vågexponering och olika typer av bottnar. Landarealen fördelas på ett tusental öar, kobbar och skär.
Idag finns det 30 nationalparker i Sverige. En av dessa, Kosterhavets nationalpark, är en marin nationalpark som representerar den marina miljön i Västerhavet. Förslaget om Nämdöskärgårdens nationalpark innebär att Sverige kan få ytterligare en marin nationalpark som kommer att representera Östersjöns unika ekosystem.