Myndigheter fortsätter utveckla digitala möten och arrangemang

2023-11-10 NYHET Covid-19-pandemin blev en ögonöppnare för myndigheter vad gäller möjligheten att minska de klimatpåverkande utsläppen från tjänsteresor. Det visar redovisningar som ett drygt 20-tal myndigheter har lämnat till Naturvårdsverket om hur de har lyckats använda erfarenheter från pandemin för att utveckla nya arbetssätt.

Myndigheterna redovisar att digitala och resfria möten har blivit betydligt vanligare och att kontorslokaler har anpassats för att förbättra förutsättningarna för det. Flera myndigheter har också utvecklat uppföljningsbara interna mål för tjänsteresor med syfte att minska miljö- och klimatpåverkan. 

Även annan verksamhet än traditionella möten har förändrats efter pandemin. Nya sätt att bedriva myndighetens arbete med digitala workshops, kurser och livesändning har ökat och försätter att utvecklas. Vissa myndigheter har satsat på ny teknisk utrustning och egna studios. 

Några myndigheter lyfter, utöver miljöperspektivet, andra fördelar med digitala möten så som att tid frigörs till andra arbetsuppgifter, att myndighetens kostnader minskar och att närvaron har ökat i nätverk och vid samverkan med andra. Färre resor lockar fler deltagare till exempelvis utbildningsverksamhet. Satsningarna har medfört fler kontaktmöjligheter med målgrupper på annan ort och möjliggjort kompetensutveckling, dialog och kunskapsöverföring på ett flexibelt sätt.

Ibland behövs fysiska möten, formen för mötet behöver bedömas från fall till fall utifrån syftet. Några myndigheter har påpekat att digitala möten kan innebära en kvalitetsförsämring till exempel vid granskning och intervjuer. Myndigheter med verksamhet som omfattas av sekretess för fram att det begränsar möjligheten till digitala möten. 

Myndigheternas redovisningar har Naturvårdsverket sammanställt i en skrivelse till regeringen:

Sammanställning av minskade utsläpp från tjänsteresor

Kontakt

Björn Pettersson, miljömålsenheten, Naturvårdsverket
010-698 11 74
bjorn.pettersson@naturvardsverket.se