Fler uttrar i Sverige

2023-11-08 NYHET Uttern har ökat i Sverige och kommer inte längre att räknas som en hotad art. Tack vare minskande miljögifter och jakt har uttern återhämtat sig. Även åtgärder för att förbättra artens livsmiljöer och minska risken för trafikolyckor har stärkt artens framväxt sedan början av 2000-talet.

Sedan år 2006 har uttern ingått i ett av Sveriges 130 åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Nu avslutas arbetet med åtgärdsprogrammet för utter.

– Glädjande nog har uttern ökat över hela landet. Vår bedömning är att arten är livskraftig, och den kan falla ur rödlistan vid nästa rödlistningstillfälle förklarar Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken

– Idag uppskattas 4000 uttrar kunna reproducera sig, men vi jobbar med att förbättra inventeringsmetodiken för att kunna göra exaktare beräkningar av populationens storlek. Uttern har också spritt sig till nya områden i Göta- och Svealand, säger Henrik Thurfjell.

Stoppade miljögifter, jakt och trafikolyckor

Framför allt har uttern återhämtat sig när miljögifter som PCB förbjudits. Även Trafikverkets åtgärder med vägpassager för medelstora däggdjur har bidragit till minskad dödlighet. Åtgärder för utterns livsmiljöer kring vattendrag och våtmarker har varit positivt. Längre tillbaka i tiden fanns även jakt som påverkade populationen negativt. 

– Tack vare länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogrammen för hotade arter och övervakning har förutsättningarna för uttrarna förbättrats, berättar Weronika Axelsson Linkowski, handläggare på Naturvårdsverkets artenhet

– Uttrarna återhämtar sig som de flesta arter, långsamt till en början när de är få och sedan snabbare när de är fler och finns på fler platser, fortsätter Weronika Axelsson Linkowski.

Kontakt

Weronika Axelsson Linkowski, handläggare på Naturvårdsverkets artenhet
010-698 12 45
weronika.axelsson-linkowski@naturvardsverket.se

Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken
018–67 26 17