Viktiga insatser för miljömålen

2023-03-31 NYHET Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

Rapporten har fokus på statligt initierade satsningar för att nå miljömålen under föregående år. 

Rapport: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2023

Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för två miljökvalitetsmål, neutral för nio, negativ för fyra och oklar för ett. 

För etappmålen överensstämmer bedömningarna i stort med föregående år med skillnaden att etappmålet om återvinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall gått från en tidigare osäker bedömning till att nu inte kunna nås till målåret. Uppföljningen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt bedömningar av etappmålen inom klimatområdet redovisas i Naturvårdsverkets kommande underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

I januari överlämnades även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen till regeringen, läs mer om slutsatserna från arbetet på Naturvårdsverkets webbplats. 

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023 

Miljömålen består av ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen, de 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till och ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Kontakt

Robert de Meijere, miljömålsenheten, 010-698 17 40
robert.de-meijere@naturvardsverket.se