Uppdaterade riktlinjer för beslut om skyddsjakt på stora rovdjur

2023-03-27 NYHET Naturvårdsverket har delredovisat ett regeringsuppdrag om att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas. Riktlinjerna för länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt på stora rovdjur har uppdaterats i arbetet med uppdraget.

– Vi bedömer att det finns ett behov av att utveckla förutsättningarna för skyddsjakten så att den kan bidra bättre till de övergripande och långsiktiga rovdjurspolitiska målen, säger Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket.

Översynen av riktlinjerna innebär i korthet:

  • Riktlinjerna avser nu bara beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. För skyddsjakt på övrigt vilt tas andra reviderade riktlinjer fram.
  • Den domstolspraxis som tillkommit sedan 2012 har arbetats in. Det är bland annat avgöranden som rör rennäringen.
  • Förtydligande exempel har lagts in i texten för att underlätta länsstyrelsens handläggning. 
  • Fördjupad vägledning kring centrala kriterier som “saknas annan lämplig lösning” och “utan att förhindra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus”.

– Översynen av riktlinjerna utgör en av flera delar i att stötta och vägleda den regionaliserade förvaltningen och beslutsfattandet vid länsstyrelserna. En annan del som vi arbetar med är till exempel att erbjuda utbildningstillfällen för länsstyrelsernas handläggare om hur ansökningar om skyddsjakt bör hanteras, säger Gunilla Ewing Skotnicka.

Berörda myndigheter och intresseorganisationer har bidragit i översynen med synpunkter.

Naturvårdsverket kommer att fortsätta arbetet med att utveckla förutsättningarna för skyddsjakten. Bland annat kommer Viltskadecenter få i uppdrag av Naturvårdsverket att uppdatera rapporten Rovdjur och hundar från 2007 och tillsammans med Naturvårdsverket se över de så kallade tumreglerna för rovdjursskador på hundar.

Reglerna för skyddsjakt är generellt de samma som när de tidigare riktlinjerna togs fram. Nuvarande regelverk, som avspeglar undantagsbestämmelserna i art- och habitatdirektivet, sätter gränser för möjligheterna för mer omfattande förändringar.

Naturvårdsverket har i ett annat, nyligen redovisat regeringsuppdrag föreslagit författningsändringar i syfte att förebygga hot och trakasserier mot den som ansöker om eller genomför skyddsjakt.

Mer information

Kontakt

Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef
Gunilla.Skotnicka@naturvardsverket.se, 010-698 11 54