Ny praxis om bullerisolering tillämpas runt Sundsvall-Timrå flygplats

2023-03-09 NYHET Ny praxis för bullerisolering runt flygplatser blir nu verklighet runt Sundsvall-Timrå flygplats efter att mark- och miljödomstolen i Östersund har tillämpat en ny vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

– Buller från flygplatser är en hälsorisk och särskilt under nattetid. Naturvårdsverket har i flertal prövningar drivit på för att skärpa villkoren för isolering av bostäder som exponeras för buller från flygplatser. Det är viktigt att se att MÖD:s vägledande dom för Karlstad flygplats får genomslag i liknande mål, säger Lisa Johansson, teknisk handläggare på Naturvårdsverket. 

I december 2021 kom ett avgörande i MÖD rörande Karlstads flygplats där domstolen slog fast att bullerisolering bör aktualiseras vid lägre bullerexponering än vad man tidigare haft som praxis. Domen motiverades med de risker för ohälsa som Naturvårdsverket då presenterat. 

Nu har mark- och miljödomstolen i Östersund tillämpat MÖD:s dom i målet, denna gång gäller det Sundsvall-Timrå flygplats. Naturvårdsverkets villkorsförslag för bullerisolering föreskrevs i sin helhet av mark- och miljödomstolen.

Villkoret innebär bland annat:

  • Att bullerisolering ska aktualiseras för bostäder som exponeras för minst en bullerhändelse över 70 dBA nattetid minst 150 nätter per kalenderår, jämfört med tidigare nivå på tre bullerhändelser.
  • Att man vid dimensionering av bullerskyddsåtgärder ska ta hänsyn till byggnadens standard, men inte dess ekonomiska värde.
  • Att inget undantag införs för bostäder som är uppförda efter att domen vunnit laga kraft. Nya bostäder ska enligt gällande byggnormer uppföras med tillräcklig ljudisolering. Om man av någon orsak brustit i projekteringen av nya bostäder ska detta inte falla tillbaka på de som bor i bostaden och förhindra dem rätten att få en acceptabel inomhusmiljö.

Att ta hänsyn till bostadens standard men inte det ekonomiska värdet är viktigt eftersom närheten till en flygplats kan påverka värdet negativt, vilket inte ska minska möjligheten att få tillräckliga bullerskyddsåtgärder. Denna bedömning kan, enligt Naturvårdsverket, även bli aktuell vid bullerisolering från andra bullerkällor än flygbuller.

Läs mer

Kontakt

Lisa Johansson, handläggare miljöskyddsenheten, lisa.johansson@naturvardsverket.se, 010-698 12 39