Möjlighet lämna synpunkter på program för bättre luftkvalitet

2023-03-16 NYHET Alla länder i EU ska ha ett nationellt så kallat luftvårdsprogram för att uppnå nationella utsläppsminskningar av luftföroreningar. Naturvårdsverket har tagit fram underlag inför uppdatering av Sveriges nuvarande program och förslaget ska lämnas in till regeringen den 1 juni 2023. Nu kan berörda aktörer och även allmänheten lämna synpunkter på det nya förslaget.

Samtliga EU:s medlemsländer ska utarbeta, anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att säkerställa att utsläppen av luftföroreningar minskar enligt kraven i EU:s så kallade takdirektiv.

Fokus på styrmedel som kan bidra till minskade utsläpp av luftföroreningar 

I det första nationella luftvårdsprogrammet som beslutades 2019 låg fokus på att identifiera och välja de sektorer och åtgärder som skulle kunna bidra till att uppnå kraven om utsläppsminskningar till år 2020 och 2030. I det nya förslaget har fokus främst lagts på vilka styrmedel som skulle kunna möjliggöra de åtgärder som pekades ut i det första luftvårdsprogrammet.

Mer åtgärder behöver genomföras inom bland annat jordbruket, industrin och transporter för att Sverige ska nå kraven i direktivet.

– Att hitta lämpliga styrmedel inom jordbrukssektorn är en svår utmaning och där behöver vi hitta fler smarta lösningar som samtidigt tar hänsyn till andra samhällsmål så som exempelvis livsmedelsförsörjning, säger Maria Ullerstam, tillförordnad enhetschef på luftenheten på Naturvårdsverket.

Lämna synpunkter senast 5 maj 2023 

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på dessa styrmedel för att främja de tidigare föreslagna åtgärderna. Allt för att Sverige ska nå målen inom luftområdet på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt, samtidigt som mål på livsmedelsområdet och biologisk mångfald beaktas.

Senast den 5 maj 2023 vill Naturvårdsverket ha synpunkterna på förslagen till uppdaterat nationellt luftvårdsprogram. Det kommer därefter levereras till Regeringskansliet senast den 1 juni 2023.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:

Maria Ullerstam, tillförordnad enhetschef luftenheten, Naturvårdsverket, 010-698 10 05, Maria.ullerstam@naturvardsverket.se 

 

Bakgrund luftvårdsprogrammet

Det nationella luftvårdsprogrammet beslutas av regeringen och redovisar hur Sverige avser genomföra åtgärder och styrmedel för att uppfylla åtaganden om nationella utsläppsminskningar av olika luftföroreningar. Programmet ska också bidra till en bättre luftkvalitet på lokal nivå och minska negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. Luftvårdsprogrammet ska även vara samordnat med den svenska klimat- och energipolitiken.