Energihushållningsplaner är ett verktyg i klimatomställningen

2023-03-27 NYHET För att minska klimatpåverkan och för att våra begränsade energiresurser ska användas där de bäst behövs är energihushållning viktigare än någonsin. Nu finns en ny vägledning om energihushållningsplaner. Naturvårdsverket och Energimyndigheten står för vägledningen gemensamt.

Vägledningen förenklar för företag att ta fram de energihushållningsplaner som kan bidra till effektivare energianvändning. Den vänder sig även till tillsynsmyndigheterna för att de ska kunna bedöma om företagens arbete uppfyller miljöbalkens krav och/eller krav i villkor. 

Varför är energihushållning viktigt?

Att minska klimatpåverkan och samtidigt tillgodose samhällets växande behov av energi är en stor utmaning. Här är företagen viktiga eftersom de behöver och använder mycket energi. I en osäker omvärld finns det också andra skäl till att arbeta aktivt med energifrågor i företag. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat med sina energifrågor och upprätta en energihushållningsplan kan företag effektivisera och minska sin energianvändning samt så långt möjligt använda förnybara energiresurser.

Vad bör en energihushållningsplan innehålla?

Här är exempel på innehåll i en plan:

  • Mål för energihushållning 
  • Eventuella villkor i tillstånd enligt miljöbalken om energihushållning
  • Hur företaget arbetar med att ta fram, prioritera, genomföra och följa upp åtgärder för energihushållning 
  • Beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att målen för anläggningen ska nås och hur de ska följas upp 

Koppling till två olika lagstiftningar

Det finns två olika lagstiftningar som båda kopplar till energihushållningsplaner.

Energihushållningsplaner är numera ett etablerat begrepp vid tillståndsprövning enligt miljöbalken där det ofta föreskrivs som villkor för det löpande energihushållningsarbetet. Av miljöbalken framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. 

I lagen om energikartläggning i stora företag, EKL, finns begreppet handlingsplan. En framtagen handlingsplan enligt EKL kan vara en del av en energihushållningsplan. Men energihushållningsplanen ger en större bild av företagets energiarbete genom att bland annat redovisa mål, policy, prioriteringar och urval av energiåtgärder. För att förenkla och förtydliga vad en energihushållningsplan bör innehålla och hur planen kan användas finns nu alltså en vägledning som rör båda lagstiftningarna. 

Vägledning för vem?

Även om EKL endast rör stora företag är vägledningen användbar även för andra verksamheter. Tanken är att den ska användas vid tillsyn enligt miljöbalken och som utgångspunkt i ärenden där myndigheter prövar tillstånd för verksamheter. Här ger den stöd för vilket underlag som kan behövas i en tillståndsansökan och hur energihushållningsplaner kan regleras i villkor. 

Tack för synpunkter

Under arbetets gång har många lämnat synpunkter på vägledningen. De har kommit från verksamhetsutövare, deras branschorganisationer samt lokala och regionala tillsynsmyndigheter. Det har både skett i löpande dialog och genom en formell remiss. De har bidragit till den färdiga vägledningen. 

Till vägledningen om energihushållningsplaner på Naturvårdsverkets webbplats

Kontaktpersoner

Olof Åkesson, handläggare på industrienheten, Olof.Akesson@Naturvardsverket.se, 010-698 14 87

Malin Karlsson, handläggare enheten för lokal och regional utveckling, malin.karlsson@energimyndigheten.se, 016-544 20 19