Åtgärdsbidrag till efterbehandling efter kemtvätt i Jönköping

2023-03-24 NYHET I ett villaområde byggt på platsen där en kemtvätt tidigare låg har man efter miljötekniska markundersökningar upptäckt föroreningar som påverkat bland annat dricksvatten och inomhusluft i bostäderna. Naturvårdsverket beviljar 80,84 miljoner kronor i åtgärdsbidrag för att avhjälpa föroreningsskadorna som orsakats av de tvättvätskor som användes vid den tidigare kemtvätten.

I det villaområde i Mariebo, i Jönköpings kommun, som byggts upp efter kemtvätten lades ner 1975 visar undersökningar på att föroreningar förekommer i jord, grundvatten, porluft, inomhusluft, dricksvatten samt i avloppsledningsnätet. I samtliga undersökta medier förekommer ställvis höga halter av klorerade alifater samt tetrakloreten och dess nedbrytningsprodukter trikloreten, dikloreten och i viss mån även vinylklorid. De förorenade ämnena har nått en spridning på ungefär 200 meter utanför källområdet.

Utredningar visar att de förorenade ämnena som förekommer inom åtgärdsområdet uppmäter halter som innebär risk för de boendes hälsa. Arbetet inklusive förberedelser, åtgärd och efterkontroll beräknas vara klart tidigast 2030/2031. Åtgärderna består av två metoder: termisk behandling och sedan biologisk behandling. Avhjälpandet kan komma att orsaka en avsänkning av grundvattnet, varför åtgärden kommer att föregås av en tillståndsprocess. Av ansökningsunderlaget framgår att Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska vara huvudman för åtgärden.

Länk till beslutet (pdf)

Kontakt

Jonny Riise, handläggare på Förorenade områdesenheten, Naturvårdsverket, 010-698 14 12, jonny.riise@naturvardsverket.se