Upp till 60 miljoner i anslag för två forskningsområden

2023-05-04 NYHET Naturvårdsverket utlyser medel till forskning inom två områden: giftfria kretslopp och havsbaserad vindkraft. Syftet är att identifiera åtgärder för minimering av farliga utsläpp samt att skapa ett kunskapsunderlag inför en storskalig etablering av vindkraftsparker till havs.

– De här utlysningarna ser jag som mycket samhällsrelevanta och jag har goda förhoppningar om att de kommer att stödja både Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten med strategisk kompetensförsörjning, säger Mats Andersson, chef för Forskningsenheten.

Giftfria kretslopp 

Spridning av farliga ämnen som en följd av mänsklig aktivitet är ett välkänt problem. Men det finns osäkerhet om de viktigaste föroreningskällorna och spridningsvägarna. Därför behövs utökad kunskap om källor, spridningsvägar och biotillgänglighet för de farliga ämnen som är mest problematiska. Syftet är att identifiera ändamålsenliga åtgärder så att utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen minimeras.

Det kan handla om dioxin eller hur PFAS destrueras och sprids från förbränningsanläggningar, hantering av överskottsmassor såsom jord, aska, avloppsslam, eller hur förorenad mark inverkar på yt- och grundvatten. Ett annat område som identifierats är exponering för bly och andra metaller som binder i jord i olika kemiska komplex och former.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på maximum 5 miljoner kronor fördelat på 3 år (2024–2027). Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.  

  • Sista ansökningsdag: 14 september 2023 klockan 14.00  
  • Beslut om finansiering: januari 2024 
  • Beviljat projekt kan starta: mars 2024 

Havsbaserad vindkraft 

Hur ska en utbyggd havsbaserad vindkraft kunna samexistera med människor och miljö? 

Energimyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att öka elproduktion till havs med 90 TWh/år. Sveriges totala elproduktion var 166 TWh år 2021. En viktig aspekt i Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag är att säkerställa samexistens mellan energiproduktion från havsbaserad vindkraft å ena sidan och yrkesfiske, friluftsliv, naturvård, samt alla delar av den blå ekonomin å andra sidan. 

Därför behövs en ökad kunskapen om hur och var havsbaserad vindkraft kan placeras geografiskt samt hur vindkraftsparker och vindkraftverk kan utformas. Det kan handla om hur vindkraft ska samexistera med fiske, sjöfart och bevarad naturmiljö. Vindkraftparkernas inverkan på ekosystem och livsmiljön över tid för exempelvis tumlare, flyttfåglar och fiskar reproduktion behöver undersökas. Men också om och i så fall hur kontinuerligt undervattensbuller och vibrationer under både byggnations-, drifts- och avvecklingsfas påverkar marint liv.

  • Sista ansökningsdag: 14 september 2023 klockan 14.00
  • Beslut om finansiering: januari 2024
  • Beviljat projekt kan starta: mars 2024 

Mer information om respektive utlysning

Kontakt

Mats Andersson, enhetschef, Tel: 010-698 12 83, mats.andersson@naturvardsverket.se