Undersökning av svenska jägares och lantbrukares attityder till vildsvin, åteljakt och utfodring av vilt

2023-05-19 NYHET Naturvårdsverket har beställt en rapport som undersöker jägares och lantbrukares attityder till vildsvin, utfodring av vilt och jakt på åtel. Rapporten utgör en del i kunskapsunderlaget vid framtagande av föreskrifter för åteljakt.

Den 1 juli 2021 beslutade regeringen om ändringar i jaktförordningen (1987:905) som innebar möjlighet för länsstyrelserna att förbjuda eller ställa upp villkor för utfodring av klövvilt. Ett sådant beslut får dock inte omfatta utfodring i form av saltstenar, viltåkrar eller foder som placeras på åtelplatser för att bedriva åteljakt. Vidare innebar ändringarna att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt vid åtelplatser som anordnats för ändamålet (åteljakt).

Med anledning av detta har Naturvårdsverket beställt en rapport som undersöker jägares och lantbrukares inställning till vildsvin, åteljakt och utfodring av vilt. Resultaten baseras på attitydstudier riktade till jägare respektive lantbrukare utförda under 2021. 

– Rapporten kommer utgöra en del av kunskapsunderlaget i Naturvårdsverkets arbete med framtagande av föreskrifter för åteljakt, säger Helena Busk, projektledare för Viltföreskriftsprojektet.

Rapporten Svenska jägares och lantbrukares attityder till vildsvin, åteljakt och utfodring av vilt

Kontakt:

Erica Stigblom, handläggare Viltförvaltningsenheten
010-698 16 71, erica.stigblom@naturvardsverket.se

Helena Busk, projektledare Viltförvaltningsenheten
010-698 16 90, helena.busk@naturvardsverket.se