12 länsstyrelser får fatta beslut om licensjakt på björn

2023-05-04 NYHET Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på björn till samtliga län i mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala och Örebro län.

Dessa kommer i nästa steg att utreda om licensjakt på björn är möjlig utifrån de förutsättningar som finns i det egna länet och i hela rovdjursförvaltningsområdet.

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. När referensvärdet för björn är uppnått för hela Sverige och ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art kan Naturvårdsverket överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt till samtliga länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet (länk till miniminivåer under Mer information).

- Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Populationens storlek och jaktens effekter

Antalet björnar som fällts på licens- och skyddsjakt har i det norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet ökat med 70 % från år 2020 till år 2022. 

Naturvårdsverket konstaterar att björnstammen, trots ett högre uttag, fortsatt har gynnsam bevarandestatus. De senaste populationsberäkningarna visar att både norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet översteg sina fastställda miniminivåer. Förutsättningarna för delegering av licensjakt till dessa förvaltningsområden är därmed uppfyllda. Naturvårdsverket kommer följa licensjakten och efter avslutad jakt utvärdera dess effekter på björnstammen.

Varför bara delegering en jaktsäsong?

Nya miniminivåer för björn planeras att fastställas år 2024. Under 2023 görs vidare en ny nationell populationsuppskattning av björnstammen. Naturvårdsverket vill först utvärdera de nya miniminivåerna i förhållande till det senaste inventeringsresultatet innan en bedömning av möjligheten att besluta om licensjakt på björn hösten 2024 görs. 

Beslutet med bilagor

Mer information

Kontakt

Carl-Johan Lindström, enhetschef Viltförvaltningsenheten, 010-698 15 75, carl-johan.lindstrom@naturvardsverket.se