Sveriges klimatutsläpp minskade med fem procent under 2022

2023-06-15 PRESSMEDDELANDE Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser minskar. De var cirka fem procent lägre 2022 jämfört med 2021. Minskningen märks framför allt inom inrikes transporter, vilket bland annat förklaras av ökad elektrifiering och högre inblandning av biobränslen.

De totala utsläppen uppgick 2022 till 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en minskning på cirka 2,5 miljoner ton jämfört med 2021. Detta framgår av preliminär statistik för territoriella utsläpp, det vill säga inom Sveriges gränser, under 2022 som Naturvårdsverket publicerar idag. Jämfört med 1990 så har utsläppen minskat med 37 procent.

– Fem procent är en relativt stor minskning på ett år, de senaste 10 åren har den genomsnittliga minskningstakten varit strax över två procent per år, Här ser vi att på kort sikt är det ökad elektrifiering och den fortsatt höga inbladningen av biodrivmedel i transportsektorn som är avgörande, säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Sveriges klimatutsläpp 1990–2022

   I Sverige står något förenklat industrin och transporterna för varsin tredjedel av utsläppen. Resterande tredjedel kommer bland annat från jordbruket, el och fjärrvärme och arbetsmaskiner. År 2022 skedde den största förändringen inom inrikes transporter som minskade med 10 procent. 

   – Trafiken med laddbara fordon har ökat med cirka 50 procent och står för en större del av den totala trafiken än tidigare år. Det är fortfarande en relativt liten andel av alla fordon, men det är stadigt växande och nu ser vi att det börjar ge effekt på utsläppen, säger Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

   Förutom ökad elektrifiering och ökad inblandning av biodrivmedel förklaras skillnaden av att bränsleleveranserna till sektorn var mycket lägre än tidigare år. En hypotes är att det har att göra med de höga drivmedelspriserna som lett till att fler valde att fylla tanken i ett grannland innan de körde in i Sverige, särskilt den tunga yrkestrafiken. Det här är dock något som behöver utredas vidare. 

   Även utsläppen från industri och el- och fjärrvärmesektorn sjönk under 2022. Inom industrisektorn minskade utsläppen med knappt tre procent, vilket bland annat berodde på underhållsstopp inom kemisektorn och minskade utsläpp från mineralindustrin. El- och fjärrvärmesektorns utsläpp minskade med fem procent. Detta främst till följd av minskad användning av fossilgas, men även tack vare minskad användningen av kol och torv.  

   I övriga sektorer var utsläppen i stort oförändrade eller visade på en liten minskning. Samtliga underlagsdata för dessa sektorer är dock inte tillgängliga ännu, vilket innebär att resultatet kan komma att förändras något till den slutliga statistiken i december 2023.  

   Även statistikmyndigheten SCB publicerar preliminära utsläpp

   SCB publicerar statistik över den svenska ekonomins utsläpp, vilka publicerades den 11 maj. Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi. I statistik över den svenska ekonomins utsläpp ingår även internationella transporter. 

   Mer information

   Statistik Sveriges utsläpp och upptag av växthusgaser

   Naturvårdsverket arrangerar ett webbinarium den 15 juni klockan 13:00 där statistiken förklaras närmare och det finns möjlighet att ställa frågor. Länk till webbinariet: Webbinarium om Sveriges preliminära utsläpp för 2022 - YouTube

   Kontakt

   Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, 010-698 15 55,
   anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se 

   Katarina Wärmark, klimatanalytiker, 010-698 13 59, katarina.warmark@naturvardsverket.se

   Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se