Sverige har gjort utfästelser om bevarande av biologisk mångfald

2023-06-02 NYHET Sverige ska till år 2030 förbättra tillståndet (status) för ett antal naturtyper och arter samt att öka arealen skyddade områden. Sveriges preliminära åtagande för att nå målen i EU:s strategi om biologisk mångfald har nu lämnats in till EU.

Liksom EU:s andra medlemsländer har Sverige ställt sig bakom EU:s strategi om biologisk mångfald. Nu har Sverige angett vilka initiala åtaganden landet är berett att göra för att skydda natur och stoppa försämringen av ekosystemen inom EU. Regeringen har beslutat om ambitionsnivån för Sveriges utfästelser och Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har rapporterat in de konkreta utfästelserna till EU.   

–Detta blir ett viktigt första bidrag från Sverige till det gemensamma arbetet med att skydda och återställa den biologiska mångfalden inom EU, säger Helene Lindahl på Naturvårdsverket. 

Sveriges utfästelser 

Utfästelserna om skydd av natur innebär att Sveriges formellt skyddade områden kommer att öka från 15,5 procent till 17,7 procent 2022–2030. De arealer som kommer att uppfylla detta scenario består i stor utsträckning av pågående och planerade områden för formellt skydd. 

Utfästelser om statusförbättring görs för 14 arter och 9 naturtyper. Det är till exempel arterna ängshök, årta, större ekbock, alvarmalört, mustaschfladdermus, klockgroda och naturtyperna alvar, näringsrik granskog, näringsfattig bokskog och rikkärr.

Utfästelser om stoppad försämring görs för arterna sydlig kärrsnäppa, hällebräcka, sandödla, cinnoberbagge och naturtyperna svämängar, taiga och kalktuffkällor.

För 22 arter och en naturtyp meddelar Sverige att det inte går att stoppa försämringen på grund av faktorer som Sverige inte kan påverka. Naturvårdverket har också rapporterat vilka åtgärder som krävs för att få till förbättringarna och när de behöver genomföras.  

Uppdraget och arbetet har genomförts tillsammans med Havs – och vattenmyndigheten som svarar för arter, naturtyper och skyddade områden i akvatiska miljöer. 

EU-kommissionen analyserar utfästelserna

Under hösten kommer EU-kommissionen att analysera medlemsländernas utfästelser för att bedöma om de är tillräckliga för att målen i EU:s strategi om biologisk mångfald ska kunna nås. 2025 och 2030 ska medlemsländerna rapportera hur det går med de förbättringar de tagit på sig att genomföra. 

Redovisning av regeringsuppdrag rapportera utfästelser biologisk mångfald 

Mer information 

Helene Lindahl, projektledare för regeringsuppdraget 010-698 10 51, 073-316 29 44, 

Olle Höjer, sakkunnig skyddade områden, 010-698 15 00, 076-115 16 57,