Regeringen tillsätter utredning om en ny jakt- och viltvårdsmyndighet

2023-07-07 NYHET Regeringen har 6 juli tillsatt en utredning där det ingår att föreslå en ny jakt- och viltvårdsmyndighet på nationell nivå. Syftet med utredningen är att säkerställa en effektiv ansvarsfördelning som främjar en långsiktigt hållbar jakt och viltvård och en fungerande viltförvaltning.

– Att myndigheters verksamheter ses över är inte ovanligt. Naturvårdsverket har erfarenhet av denna typ av processer sedan tidigare. Naturvårdsverket kommer, som nationell jakt- och viltmyndighet, att förse utredningen med de underlag som efterfrågas och även på andra sätt att stötta i processen, säger Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef för Naturavdelningen vid Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets uppdrag inom jakt och vilt

Naturvårdsverket är idag Sveriges nationella förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen. Naturvårdsverket ska även bidra till att främja brukandet av vilt som resurs. Uppdraget innebär bland annat att ansvara för kunskapsunderlag och kunskapsförsörjning, jägarregistret, inventeringsresultat, föreskrifter, vägledning, bidrag till länsstyrelserna och att genomföra den av riksdagen och regeringen beslutade viltpolitiken. Naturvårdsverket samverkar med bland andra länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, jägare, skogsägare och forskare. Naturvårdsverket har fortsatt ansvar som nationell jakt- och viltmyndighet under tiden utredningen pågår.

Kontakt

Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef för Naturavdelningen via Naturvårdsverkets presstjänst, 010-698 13 00 

Kort fakta om utredningen

Utredarens uppdrag är att analysera den nuvarande myndighetsstrukturen och ansvarsfördelningen inom jakt- och viltvård, formerna för bildandet av en ny myndighet, och ta ställning till vilka uppgifter från befintliga myndigheter med ansvar för jakt- och viltvård som kan överföras till en ny myndighet. Uppdraget berör Naturvårdsverket, men också bland andra Polismyndigheten, Jordbruksverket, och Skogsstyrelsen.

Utredare är Susanna Löfgren, länsråd vid Länsstyrelsen i Jämtlands län och tidigare chef för viltförvaltningsfrågor vid Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari år 2025. 

Vidare information

Landsbygds- och infrastrukturdepartementets pressmeddelande om utredningen

Utredningens direktiv

Naturvårdsverket tog 2022 fram en uppdaterad strategi för svensk viltförvaltning med inriktningsmål, vägval och fokusområden, för att utveckla svensk viltförvaltning. Länk till viltstrategin