Stärkt arbete för renare bottnar i sjöar, vattendrag och hav

2023-01-16 NYHET Många sedimentområden i Sverige är påverkade av olika föroreningar. Behoven av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö är stora.

– I samarbete med länsstyrelserna och vattenmyndigheterna har vi bland annat valt ut och undersökt sediment i ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden, berättar Jon Engström på Naturvårdsverket. Han har varit projektledare för ett regeringsuppdrag som nyligen slutredovisades till Klimat-och näringslivsdepartementet.

Undersökningarna visade bland annat att många områden är förorenade med flera olika miljögifter som metaller, PAH och PCB. Vissa ämnen, exempelvis PFOS, är diffust spridda till merparten av de undersökta områdena.

– Nu behöver vi tillsammans omsätta kunskap och erfarenheter från regeringsuppdraget i handling för att få fart på arbetet för en god sedimenthälsa i svenska vatten, säger Jon Engström.

Att minska risken för människors hälsa och miljön på grund av föroreningarna är ofta svårt och kostnadskrävande och åtgärdstakten är långsam. På uppdrag av regeringen har därför länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut gemensamt tagit fram mer kunskap och stöd för det arbetet. 

Pilotförsök och en gemensam kunskapsplattform är exempel på vad som gjorts. Arbetet inom uppdraget förbättrar möjligheterna att identifiera både källorna till föroreningarna och vilka förorenade sediment som utgör den största risken för hälsa och miljö. Det gör att effektiva åtgärder kan sättas in där det behövs som mest för att minska riskerna.

Mer information

Inom uppdraget har webbplatsen renasediment.se tagits fram. Där finns information om förorenade sediment samt länkar till publicerade rapporter. Framöver kommer webbplatsen kompletteras med resultat från myndigheternas gemensamma arbete, till exempel metodik för inventering och prioritering samt underlag för arbetet med riskbedömning.

Redan nu finns mer stöd på webbplatsen för kommuner och länsstyrelser att kunna bedriva ett effektivare åtgärdsarbete för renare sediment. 

Webbplatsen renasediment.se

Kontaktperson 

Jon Engström, projektledare, Naturvårdsverket
010-6981171, jon.engstrom@naturvardsverket.se

Provtagning av sediment från fartyg i Vänern.
Foto Lena Holm/SGU. Provtagning av bottensediment i Vänern med rörprovtagare ombord på fartyget RV Skagerak.