Ny EU-förordning ska påskynda utbyggnaden av förnybar energi

2023-01-30 NYHET För att påskynda utbyggnaden av förnybar energi har Europeiska Unionens Råd antagit förordning (EU) 2022/2577. Anledningen är framförallt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser.

Genom förordningen införs brådskande och riktade åtgärder för viss teknik och projekt som bedöms ha störst potential när det gäller snabb utbyggnad av förnybar energi. En förordning från EU gäller direkt för samtliga medlemsstater då den antas. Förordningen är tidsbegränsad och gäller i 18 månader från den 30 december 2022 till den 30 juni 2024.  

De nya tillfälliga reglerna fastställer tidsfrister för handläggning av ärenden som gäller för viss solenergiutrustning, uppgradering av befintliga anläggningar för produktion av förnybar el och installation av värmepumpar. Projekt för produktion av förnybar energi ska enligt de nya reglerna, som utgångspunkt, ses som ett tvingande allmänintresse vid prövningar av artskyddsdispens, Natura 2000-tillstånd och undantag från förbud mot att påverka vattenmiljön på ett otillåtet sätt enligt ramdirektivet för vatten. 

Här hittar du förordningen i sin helhet:

Förordning (EU) 2022/2577 om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi (eur-lex.europa.eu)

Kortfattad vägledning finns här: 

Påskyndad utbyggnad av förnybar energi

Vägledning kring bygglov finns på Boverkets hemsida:

Ny EU-förordning påverkar handläggningstiden för vissa bygglov med startbesked (boverket.se)

Kontakt

Lisa Forsberg, Naturskyddsenheten, Naturvårdsverket
lisa.forsberg@naturvardsverket.se