Årets fördelning för värdefull natur klar

2023-01-30 NYHET Budgeten för 2023 innebär minskade anslag för skydd av och åtgärder för värdefull natur. För skötsel minskar budgeten med 931 miljoner kronor och för skydd är minskningen 550 miljoner kronor jämfört med 2022. Neddragningarna får stora konsekvenser för arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv. Skydd av värdefull natur, framför allt skog, kommer att gå långsammare än 2022.

Vissa satsningar upphör och inom andra delar sänks ambitionerna. Det blir betydligt färre skötselinsatser i skyddade områden, färre åtgärder för bevarande av hotade arter och det kommer inte heller utbetalas medel för bekämpning av invasiva främmande arter. Dessutom kommer det bli mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden och underhåll av anläggningar, så som skyltning, vandringsleder, utsiktsplatser, grillplatser med mera. 

– Förutom konsekvenser för värden kopplade till biologisk mångfald och friluftsliv skapar anslagen sysselsättning över hela landet hos entreprenörer, konsulter och myndigheter. Nedskärningarna innebär att cirka 1 000 årsarbetstillfällen försvinner under 2023, varav många finns bland entreprenörer på landsbygden, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Regionala konsekvenser för skydd och skötsel av värdefull natur 2023

Naturvårdsverket har nu fördelat medel till landets 21 länsstyrelser. Bidragen minskar vilket innebär att konsekvenserna framför allt uppstår i det regionala arbetet. 

– Minskningen av medel innebär att det inte blir några nya lokala och kommunala projekt, inom lokala naturvårdssatsningen (LONA ordinarie), som beviljas bidragsmedel. Utan medel fördelas bara till pågående fleråriga projekt, fortsätter Claes Svedlindh. 

LONA våtmark fortsätter och har beviljats medel för nya projekt.

Det frivilliga skyddet av värdefull natur påverkas

Många markägare som har visat intresse att skydda värdefulla miljöer, inklusive de som äger fjällnaturskogar, tvingas nu vänta på ersättning.

– Övergången till det nya arbetssättet, där markägarinitiativ tas tillvara i större utsträckning, påverkas när vi nu har mindre medel för att skydda de unika miljöerna, avslutar Claes Svedlindh.

Kontakt

Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket
010-698 14 99, claes.svedlindh@naturvardsverket.se

 

Fakta skyddad natur

Idag finns ungefär 5300 naturreservat och 30 nationalparker i Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2023 på 1 146 miljoner kronor (en minskning med 32 procent från 2022) och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2023 på 1 050 miljoner kronor (en minskning med 45 procent från 2022). 

Stora delar av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och att ersätta markägare vid nya naturreservat. Medlen används till stor del för konkreta insatser som ger sysselsättning runt om i hela landet. 

 

Mer information