Så kan jägare få stöd i att hantera blyhagelförbudet

2023-08-24 NYHET Naturvårdsverket har tagit fram ett stöd till jägare för att de bättre ska kunna bedöma var det nya, utökade blyhagelförbudet gäller. Med utgångsläge i Lantmäteriets publika ”Min karta” har ett antal råd utvecklats för att underlätta bedömningen på plats i skogen.

Sverige har haft blyförbud vid våtmarker sedan 2002, men nuvarande EU-förbud som trädde i kraft 16 februari 2023 omfattar större områden än tidigare. Jägare behöver nu, utifrån nya kriterier, förvissa sig om vilka områden som berörs av förbudet samt vilken ammunition och vilket vapen som lämpar sig.  

Som stöd i den bedömningen har Naturvårdsverket utvecklat ett antal råd och riktlinjer kring hur jägare som jagar med hagelvapen kan göra sin bedömning. Utgångsläget är den publika kartan Min karta som Lantmäteriet tillhandahåller.  

−Genom att innan eller under jakten studera kartan och våra råd kan den som jagar få ett stöd. Sen är det viktigt att vara medveten om att den slutgiltiga bedömningen görs på plats då förutsättningarna i naturen kan förändras. Var uppmärksam på hur det förhåller sig med våtmarker i verkligheten, ute i terrängen. Det är de faktiska omständigheterna som avgör var förbudet gäller, säger Carl-Johan Lindström, chef för viltförvaltning på Naturvårdsverket. 

För att underlätta för jägare har Naturvårdsverket tagit fram detta kartstöd, men också annat stöd och information. Den 27 juli i år gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett stöd till den som jagar i Sverige om var det kan finnas våtmark.  Senast den 31 oktober ska Naturvårdsverket redovisa ett regeringsuppdrag som syftar till att underlätta övergången till blyfri ammunition. 

Stöd och information: Förbud mot blyhagel vid våtmark.  https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/jakt-och-vilt/forbud-mot-blyhagel-vid-vatmark/  

Kartstöd för blyhagelförbud https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/jakt-och-vilt/kartstod-for-blyhagelforbud/ 

Mer information om blyhagelförbud vid våtmark

  • Syftet med förbudet är att skydda vattenfåglar och de arter som konsumerar dessa fåglar från förgiftning från blyhagel, inklusive människan. Med vattenfåglar avses de fågelarter som ekologiskt är beroende av våtmarker för åtminstone en del av sin årscykel. 
  • Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark, dels avlossa blyhagelammunition, dels ha med sådan ammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker. 
  • Våtmarker definieras i detta sammanhang som sumpmarker, kärr, torvmossar och vatten av alla slag. Samtidigt är det våtmarker som kan fungera som livsmiljö för vattenfåglar som omfattas av förbudet. Detta medför att vattenpölar och liknande som sannolikt inte fungerar som livsmiljö för vattenfåglar − exempelvis på grund av sin storlek eller instabilitet − inte omfattas av förbudet.  

Kontakt

Carl-Johan Lindström, chef viltförvaltningsenheten010-698 15 75,
carl-johan.lindstrom@naturvardsverket.se