Naturvårdsverket delegerar rätten att fatta beslut om skyddsjakt till länsstyrelserna

2023-04-21 NYHET Naturvårdsverket har nu fattat beslut om att överlämna rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, järv, lodjur, och varg till länsstyrelserna i ytterligare tre år. Arternas populationsstatus är fortsatt stabila och alla bedöms ha gynnsam bevarandestatus.

Beslut om att delegera innebär att det är länsstyrelserna själva som fattar beslut om skyddsjakt på arterna. Naturvårdsverket har uppföljningsansvar och länsstyrelserna återrapporterar sina beslut till Naturvårdsverket kontinuerligt.

Naturvårdsverket överlät rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, järv, lodjur, och varg till länsstyrelserna 2020 och gör nu bedömningen att delegering kan ske för ytterligare tre år framåt. Naturvårdsverkets uppföljning av föregående tre år visar att rovdjursstammarna är fortsatt stabila och att föregående delegering inte har försvårat upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos arternas bestånd. Nivåerna har varit så pass stabila att licensjakt har bedrivits på alla fyra arter det senaste året. Naturvårdsverket har därför beslutat att rätten att fatta beslut om skyddsjakt kan delegeras för ytterligare tre år, från och med 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

Beslutsrätten för skyddsjakt på björn, lodjur och varg överlämnas till samtliga länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands län, beslutsrätten för järv överlämnas till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Mer information

Kontakt

Baharan Kazemi, vilthandläggare viltförvaltningsenheten, 010-698 18 05, baharan.kazemi@naturvardsverket.se

Hanna Ek, biträdande chef viltförvaltningsenheten, 010-698 10 96, hanna.ek.@naturvardsverket.se