Allt fler förorenade områden saneras

2023-04-06 NYHET Fram till och med 2022 har 30 procent av de områden som är mest prioriterade ur hälso- och miljöhänseende åtgärdats. Det motsvarar totalt 3 745 av de 12 641 mest förorenade områdena. Saneringen bidrar till en mer hälsosam miljö, att naturvärden bevaras och att tidigare förorenade områden kan användas för nya ändamål.

Föroreningar i mark och vatten är en del av vår industrihistoria och en rest från utvecklingen av vårt välfärdssamhälle. Naturvårdsverket är nationellt samordnande myndighet i arbetet med förorenade områden och har för 2022 gjort en samlad redovisning av arbetet. Redovisningen har tagits fram i samverkan med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI), Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Fortifikationsverket, Försvarsmakten samt länsstyrelserna.  

Rapporten visar att antalet åtgärdade områden av de mest prioriterade ur ett hälso- och miljöperspektiv har ökat med någon procent varje år. Fram till och med 2022 har 30 procent av de mest prioriterade områdena åtgärdats, vilket motsvarar 3 745 av totalt 12 641 områden. Både för områden där det enligt miljölagstiftningen finns en ansvarig och för de områden som fått statlig finansiering har åtgärderna ökat jämfört med tidigare år. Länsstyrelserna har under 2022 fått drygt 100 miljoner kronor i statliga medel, motsvarande 87 årsarbetskrafter för arbetet med förorenade områden. De använder totalt 101 årsarbetskrafter för tillsyn, tillsynsvägledning och hantering av den statliga finansieringen. 

600 nya bostäder i Norrköping på efterbehandlad mark 

Ett exempel på ett område som åtgärdats genom statlig finansiering under förra året är Kolkajen i Norrköping där 3,1 ton bly, 0,3 ton arsenik och 1,4 ton PAH schaktats ur och transporterats bort. Detta innebär att fortsatt spridning av föroreningar förhindrats och gör det möjligt att 600 nya bostäder i ett attraktivt läge kan byggas. Cirka 380 miljoner kronor av statlig finansiering gick till efterbehandlingsåtgärder av de mest prioriterade områdena under 2022. 

Samverkan för att förhindra spridning av PFAS och ny kunskap om förorenade sediment 

PFAS är ett samlingsnamn för cirka 5 000 extremt långlivade och många av dem giftiga kemikalier som bland annat hotar våra dricksvattentäkter. Den största källan till PFAS i miljön är övningsplatser där brandsläckningsskum som innehållit PFAS har använts. PFAS är mycket svårt att sanera, men rapporten visar att flera åtgärder har genomförts för att förhindra spridning, främst genom särskild vattenrening. Forskning och samverkan mellan myndigheter och andra aktörer pågår för att få fram metoder att sanera PFAS. 

Förorenade sediment har tidigare varit eftersatt i arbetet med förorenade områden, eftersom föroreningar på land varit mer kända. Nu visar rapporten att kunskap och arbetssätt har utvecklats för sediment. Bland annat har ett 70-tal fältundersökningar av sedimentområden längs kusten, i sjöar och vattendrag genomförts över hela Sverige. Kartläggningen kan bidra till friskare vattenmiljöer genom att fler sediment kan åtgärdas. 

Sammantaget visar rapporten att åtgärder av förorenade områden har bidragit till en mer hälsosam miljö, naturvärden bevarats och att tidigare förorenade områden kan användas för nya ändamål. 

Samlad information om läget för efterbehandling av förorenade områden 

Kontakt 

Jeanette Häggrot, handläggare, 076-115 19 90, Jeanette.Haggrot@Naturvardsverket.se  

Ulrika Gunnesby, enhetschef, 076-115 19 21, Ulrika.Gunnesby@Naturvardsverket.se 

Stina Söderqvist, presskontakt, 010-698 13 00, 076-888 22 35, stina.soderqvist@naturvardsverket.se