Kommunens roll i arbetet mot invasiva främmande växter – en webbinarieserie

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Västra Götalands län bjuder under 2023 in till en webbinarieserie i sex delar om kommunens arbete med landlevande invasiva växter. Här hittar du inspelningar från de som redan har ägt rum och länkar till kommande.

Del 1: Kommunens ansvar som fastighetsägare

Kommunen är ofta en stor fastighetsägare och ansvarar för stora grönytor i tätorten. Att förhindra spridning av invasiva växter från dessa ytor ställer krav på kunskap hos både kommunanställda och entreprenörer som arbetar på kommunal mark. Under webbinariet får du veta vad som gäller enligt lagstiftningen och får höra goda exempel på hur andra kommuner har hanterat förekomster av invasiva främmande arter.

Youtube video

Del 2: Hantering av avfall

Växtavfall från invasiva arter ska tas om hand på ett bra sätt. Kommunala återvinningscentraler behöver strategier som säkerställer att frön, växtdelar och rötter från invasiva växter inte sprids vidare. Under webbinariet får du veta vad som gäller enligt lagstiftningen och får höra goda exempel på hur andra kommuner har hanterat invasiva främmande arter inom återvinningscentraler och avfallsanläggningar.

Youtube video

Del 3: Rapportering av växtplatser

För att få en överblick över olika arters utbredning och spridningsmönster, behövs kunskap om den aktuella utbredningen. Kunskapen är också värdefull för att kunna planera åtgärder där flera markägare är berörda. För kommuner kan det vara aktuellt både att rapportera förekomster och åtgärder. Under webbinariet får du veta vad som gäller enligt lagstiftningen och får höra om de olika system som finns för att underlätta det digitala arbetet med invasiva främmande arter.

Webbinarier hösten 2023

Datum kommer senare.

Del 4: Information till kommunens invånare

Allmänhetens engagemang är viktigt. Informera gärna om invasiva växter via din kommuns olika kanaler och be samtidigt om tips på var invasiva arter finns på kommunens mark.

Del 5: Information kring risker med masshantering

Alla arbeten som innebär att man gräver eller flyttar på massor (jord, grus, lera eller sand) i områden där det finns invasiva växter medför en stor risk för spridning av dessa växter. Både frön och delar från växten kan leda till nya etableringar, beroende på vilken art det handlar om.

Del 6: Ansvarsfull planering

Kommunens arbete mot invasiva arter bör starta redan på planeringsstadiet. Information om invasiva växter bör till exempel finnas med när olika planer tas fram och när kommunen köper och säljer mark.