Uppföljning av tillsyn enligt miljöbalken

Granskad: ‎den ‎23‎ ‎april‎ ‎2024

Tillsynen ska kontrollera att miljöbalkens regler efterlevs. Varje år lämnar Naturvårdsverket en redovisning av hur tillsynen fungerar.

Tillsyn enligt miljöbalken bedrivs av kommuner, länsstyrelser och statliga centrala myndigheter. Centrala myndigheter och länsstyrelser har också ansvar för att vägleda om hur tillsynen ska gå till.

Uppföljning och utvärdering av tillsyn

Alla myndigheter med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken ska följa upp och utvärdera sin egen tillsyn. Centrala myndigheterna och länsstyrelser ska dessutom följa upp och utvärdera den tillsyn som de har ansvar för att vägleda om.

Naturvårdsverkets ansvar

Naturvårdsverket har sedan 2011 lämnat en årlig redovisning till regeringen av hur tillsynen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen tar även upp eventuella brister i tillsynen och redogör för hur de kan åtgärdas.

Tillgång till information om miljötillsyn

För att få underlag till redovisningar av miljötillsynen så behöver information om tillsynen samlas in, det sker främst på följande sätt:

Övergripande kvantitativ information om förutsättningar, planering och genomförande av miljötillsyn hämtas från befintliga datakällor samt från enkäter till kommuner och länsstyrelser.

Information om tillsyn som gäller miljöbalkens olika sakområden tas från enkäter eller genom dialog med tillsynsmyndigheterna.

Omvärldsbevakning och samverkan ger tillgång till andra uppföljningar och utvärderingar som i relevanta delar tas med i underlaget till den årliga tillsynsredovisningen.