Anslag för värdefull natur

Den största andelen av anslaget skydd av värdefull natur går till att ersätta markägare när nya naturreservat bildas.

Skyddad natur innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap – nu och i framtiden. Idag finns över 5000 naturreservat, 30 nationalparker och över 4000 Natura 2000-områden i Sverige. Många Natura 2000-områden är också naturreservat eller nationalparker.

Anslag 1:14 skydd av värdefull natur

Det totala anslaget för skydd av värdefull natur som Naturvårdsverket disponerar uppgår år 2023 till knappt 1 150 miljoner kronor. 

Knappt 81 procent av anslaget går till markersättningar. Naturvårdsverket ersätter markägare när de avstår skogsbruk eller annan markanvändning som påverkar områdets marknadsvärde i skyddad natur eller när de säljer marken till staten. Kringkostnader är bland annat värdering av marken, förhandlingar mellan markägaren och staten samt IT-stödsystem.

Naturvårdsverket fördelar också bidrag till länsstyrelsernas arbete. Där ingår bland annat att besluta om naturreservat och göra inventeringar. Även kommuner som bildar naturreservat får bidrag från Naturvårdsverket.

Fördelning per område, anslag 1:14

   Logotyp, EU

   Anslag 1:3 åtgärder för värdefull natur

   Naturum, friluftslivsarbete, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter, skötsel av naturreservat och nationalparker ingår i anslaget åtgärder för värdefull natur.

   Varje år i januari fördelar Naturvårdsverket till länsstyrelserna, Föreningen Laponiatjuottjudus och Stiftelsen Tyrestaskogen medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar medel till dem enligt överenskomna fördelningsmodeller. Medel används exempelvis för skötseln av skyddad natur där bidraget varierar med antalet skyddade områden och behovet av skötsel i varje län.

   Det totala anslaget som Naturvårdsverket disponerar ligger på 1 050 miljoner kronor. Utöver det disponerar länsstyrelserna själva 80 miljoner kronor. Det är totalt sett en minskning med cirka 45 procent från 2022. Beloppen nedan anger besluten som fördelas ut under året.

   Fördelning per område, anslag 1:3

     Fördelning per mottagare

     Länsstyrelse Belopp
     Länsstyrelsen i Stockholms län 27 935 000
     Länsstyrelsen i Uppsala län 25 574 000
     Länsstyrelsen i Södermanlands län 28 234 000
     Länsstyrelsen i Östergötlands län 36 270 000
     Länsstyrelsen i Jönköpings län 31 318 873
     Länsstyrelsen i Kronobergs län 16 795 000
     Länsstyrelsen i Kalmar län 44 801 000
     Länsstyrelsen i Gotlands län 34 680 000
     Länsstyrelsen i Blekinge län 21 135 000
     Länsstyrelsen i Skåne län 59 912 000
     Länsstyrelsen i Hallands län 28 478 000
     Länsstyrelsen i Västra Götalands län 81 909 000
     Länsstyrelsen i Värmlands län 26 833 000
     Länsstyrelsen i Örebro län 30 549 000
     Länsstyrelsen i Västmanlands län 19 685 000
     Länsstyrelsen i Dalarnas län 37 835 000
     Länsstyrelsen i Gävleborgs län 26 256 000
     Länsstyrelsen i Västernorrlands län 20 905 000
     Länsstyrelsen i Jämtlands län 46 281 000
     Länsstyrelsen i Västerbottens län 40 492 000
     Länsstyrelsen i Norrbottens län 49 273 000
     Föreningen Laponiatjuottjudus 8 480 000
     Stiftelsen Tyrestaskogen 9 624 000
     Totalsumma 753 254 873