Anslag för värdefull natur

Den största andelen av anslaget skydd av värdefull natur går till att ersätta markägare när nya naturreservat bildas.

Anslag 1:14 skydd av värdefull natur

Cirkeldiagram fördelning anslag

Det totala anslaget för skydd av värdefull natur som Naturvårdsverket disponerar uppgår år 2022 till drygt 1 670 miljoner kronor. 

Knappt 85 procent av anslaget går till markersättningar. Naturvårdsverket ersätter markägare när de avstår skogsbruk eller annan markanvändning som påverkar områdets marknadsvärde i skyddad natur eller när de säljer marken till staten. Kringkostnader är bland annat värdering av marken, förhandlingar mellan markägaren och staten samt IT-stödsystem.

Naturvårdsverket fördelar också bidrag till länsstyrelsernas arbete. Där ingår bland annat att besluta om naturreservat och göra inventeringar. Även kommuner som bildar naturreservat får bidrag från Naturvårdsverket.

Fakta

Skyddad natur innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap – nu och i framtiden. Idag finns över 5000 naturreservat, 30 nationalparker och över 4000 Natura 2000-områden i Sverige. Många Natura 2000-områden är också naturreservat eller nationalparker.

Anslag åtgärder för värdefull natur

Naturum, friluftslivsarbete, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter, skötsel av naturreservat och nationalparker ingår i anslaget åtgärder för värdefull natur.

Fördelning anslag åtgärder för värdefull natur 1:3

Varje år i januari fördelar Naturvårdsverket till länsstyrelserna, föreningen Laponiatjuottjudus och stiftelsen Tyrestaskogen medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar medel till dem enligt överenskomna fördelningsmodeller. Medel används exempelvis för skötseln av skyddad natur där bidraget varierar med antalet skyddade områden och behovet av skötsel i varje län.

Det totala anslaget som Naturvårdsverket disponerar ligger på 1 941 miljoner kronor. Utöver det disponerar länsstyrelserna själva 123 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 5 procent från 2021. Beloppen nedan anger besluten som fördelas ut under året.

Fakta

Skyddad natur innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap – nu och i framtiden. Idag finns över 5 000 naturreservat, 30 nationalparker och över 4 000 Natura 2000-områden i Sverige. Många Natura 2000-områden är också naturreservat eller nationalparker.

   Fördelning per mottagare

   Länsstyrelse Belopp
   Länsstyrelsen i Stockholms län 72 377 000
   Länsstyrelsen i Uppsala län 50 237 000
   Länsstyrelsen i Södermanlands län 56 189 000
   Länsstyrelsen i Östergötlands län 74 589 000
   Länsstyrelsen i Jönköpings län 51 046 700
   Länsstyrelsen i Kronobergs län 37 310 000
   Länsstyrelsen i Kalmar län 107 120 000
   Länsstyrelsen i Gotlands län 72 775 000
   Länsstyrelsen i Blekinge län 46 630 000
   Länsstyrelsen i Skåne län 121 063 000
   Länsstyrelsen i Hallands län 57 422 000
   Länsstyrelsen i Västra Götalands län 150 712 000
   Länsstyrelsen i Värmlands län 55 517 000
   Länsstyrelsen i Örebro län 59 348 000
   Länsstyrelsen i Västmanlands län 37 233 000
   Länsstyrelsen i Dalarnas län 69 565 000
   Länsstyrelsen i Gävleborgs län 52 112 500
   Länsstyrelsen i Västernorrlands län 40 395 000
   Länsstyrelsen i Jämtlands län 81 405 000
   Länsstyrelsen i Västerbottens län 84 632 000
   Länsstyrelsen i Norrbottens län 90 569 000
   Föreningen Laponiatjuottjudus 10 436 000
   Stiftelsen Tyrestaskogen 12 477 000
   Totalsumma 1 491 160 200