Stenar och sjögräs i vatten.

Uppföljning av Sveriges miljömål

Granskad: ‎den ‎28‎ ‎mars‎ ‎2024

Vi har fortfarande långt kvar till att nå de flesta av målen och för flera av miljömålen går utvecklingen åt fel håll. De svenska miljömålen följs upp genom en årlig uppföljning på nationell och regional nivå. Det görs även en fördjupad utvärdering vart fjärde år.

Varje år får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor som rör miljön. Naturvårdsverket har även ett miljöforskningsanslag för miljöforskning samt forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för viltforskning.

Miljöarbete i Sverige är uppdelat på en mängd olika områden exempelvis ekosystemtjänster, naturvård, hållbar konsumtion, plast, forskning och en rad andra områden.

Uppföljning och utvärdering är en viktig del i arbetet. Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen, som samordnas av Naturvårdsverket. Utöver detta görs även annan viktig uppföljning av miljömålen exempelvis utsläppstatistik av växthusgaser.

Uppföljning av miljökvalitetsmålen

Årlig uppföljning

Varje år görs en årlig uppföljning av miljömålen. I skrivelsen som lämnas till regeringen beskrivs de statliga åtgärder som gjorts för att nå miljömålen och utvecklingstrenden för miljön i relation till miljömålen.

Årlig uppföljning 2024 (sverigesmiljömål.se)

Skrivelse: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2024 (pdf)

Regional årlig uppföljning

Varje år görs även regionala årliga uppföljningar av länsstyrelserna.

Regional årlig uppföljning (rus.se)

Fördjupad utvärdering

Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering. Den senaste utvärderingen gjordes 2023 och nästa utvärdering kommer 2027.

Fördjupad utvärdering 2023

De flesta myndigheter ska i sina årsredovisningar rapportera till regeringen om sitt arbete och dess resultat. Vad Naturvårdsverket gjort det senaste året för miljökvalitetsmålen hittar du i årsredovisningen för 2023.

Naturvårdsverkets årsredovisning 2023

Sveriges miljömål

Indikatorer för miljömålen

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

Indikatorer för Sveriges miljömål (sverigesmiljömål.se)